Інші зв’язані
сайти
Зв’язані сайти
Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА)
http://uipa.edu.ua
УІПА. Дистанційна освіта
http://cdo.uipa.edu.ua
Портал автоматизованої системи керування учбовим процесом УІПА
http://uo.uipa.edu.ua
Студентський портал
http://student.uipa.edu.ua
Стахановський навчально-науковий інститут гірничих та освітніх технологій
http://uepa.lg.ua
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
http://www.mon.gov.ua
29.09.2022


БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ О. Е. КОВАЛЕНКО

ДИСЕРТАЦІЇ

Коваленко, Е. Э. Совершенствование структуры содержания профессиональной подготовки студентов электроэнергетических специальностей вузов (теоретическое обучение) [Текст] : дис. … канд. пед. наук 13.00.01 – теория и история педагогики / Е. Э. Коваленко ; АПН СССР, НИИ средств обучения и учебной книги. – М. : [б. и.], 1991. – 227 с.

Коваленко, Е. Э. Совершенствование структуры содержания профессиональной подготовки студентов электроэнергетических специальностей вузов (теоретическое обучение) [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук 13.00.01 – теория и история педагогики / / Е. Э. Коваленко ; АПН СССР, НИИ средств обучения и учебной книги. – М. : [б. и.], 1991.

Коваленко, О. Е. Дидактичні основи професійно-методичної підготовки викладачів спеціальних дисциплін [Текст] :  дис. … д-ра пед. наук 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти / О. Е. Коваленко ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. – Х : [б. в.], 1999. – 407 с.

Коваленко, О. Е. Дидактичні основи професійно-методичної підготовки викладачів спеціальних дисциплін [Текст] : автореф. дис. … д-ра пед. наук 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти / О. Е. Коваленко ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. – К. : [б. в.], 1999. – 38 с.

МОНОГРАФІЇ

1996

            Коваленко, О. Е. Методичні основи технології навчання: Теоретико-методичний та практичний аспекти викладання дисциплин електроенергетичного циклу [Текст] / О. Е. Коваленко. – Х. : Основа, 1996. – 176 с. – Библиогр.: с.170–175 (115 назв).

2005

            Педагогічна спрямованість навчального процесу в інженерній педагогіці [Текст] : монографія / О. Е. Коваленко, А. Т. Ашеров, Є. В. Громов, Т. В. Ящун, Г. І. Сажко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : УIПА, 2005. – 123 с. : iл. – (Інженерна педагогіка). – Библиогр.: с.117–122. –  ISBN 966-8004-61-2.

Человек в измерениях XX века. Прогресс человечества в двадцатом столетии [Текст]. Т. 7. Педагогика и образовательные системы XX столетия / Междунар. академия проблем Человека в авиации и космонавтике ;  В. В. Беликова, Е. К. Белова, Е. В. Громов, Е. Э. Коваленко, К. В. Людвичек, А. М. Михайличенко, И. С. Посохова, Г. И. Сажко, И. В. Синельник, Л. В. Штефан, Т. В. Ящун ; гл. ред. совета : А. Т. Ашеров [и. др.]. – М. : Изд–во Междунар. академии проблем Человека в авиации и космонавтике, 2005. – 648 с. : ил. – Библиогр.: с.629–647 (367 назв.). – ISBN 966-7878-07-4.

2006

            Ашеров, А. Т. Методи і моделі формування ергономічних знань та умінь у майбутніх інженерів-педагогів [Текст] : монографія / А. Т. Ашеров, О. Е. Коваленко, Г. І. Сажко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 186 с. : іл. – (Інженерна педагогіка). – Бібліогр.: с. 132–151 (142 назви).

2007

            Коваленко, О. Е. Теоретичні засади професійної педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів в контексті приєднання України до Болонського процесу [Текст] : монографія / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, О. О. Мельниченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 162 с. – Бібліогр.: с. 148–158 (136 назв).

Теория и практика профессионально-педагогического образования [Текст] : [коллект. моногр.]. Т. 1 / Г. М. Романцев, Е. В. Ткаченко, В. А. Федоров, Ван Чунчунь, Е. Э. Коваленко [и др.] ; под ред. Г. М. Романцев ; ГОУ ВПО "Рос. гос. проф.-пед. ун-т", Урал. отд-ние Рос. акад. образования. – Екатеринбург : Изд-во РГППУ, 2007. – 305 с.

2008

Белова, Е. К. Методологические основы дидактических технологий [Текст] : монография / Е. К. Белова, Н. А. Брюханова, Е. Э. Коваленко. – Х. : [б. и.], 2008. – 134 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 129–132 (82 назв.). –  ISBN 978-966-8603-40-2.

2010

Теория и практика профессионально-педагогического образования [Текст]. Т. 2 / Л. З. Тенчурина, Я. Лаукиа, В. И. Блинов, Э. Ф. Зеер, Н. С. Глуханюк, Н. К. Чапаев, С. П. Миронова, И. И. Хасанова, Б. К. Моминбаева, Б. Ж. Абдикаримов, Е. Э. Коваленко, Н. А. Брюханова [и др.] ; ФГAОУ ВПО "Рос. гос. проф.-пед. ун-т", Урал. Отд-ние Рос. акад. образования. – Екатеринбург : Изд-во РГППУ, 2010. – 283 с.

2012

            Коваленко, О. Е. Теоретичні та методичні засади навчання майбутніх фахівців із машин та апаратів хімічних виробництв основ наукових досліджень [Текст] : монографія / О. Е. Коваленко, М. І. Лазарєв, Л. О. Бачієва. – Х. : [б. в.], 2012. – 152 с. –  ISBN 983–966–220–805–4.

            Коваленко, О. Е. Формування у майбутніх інженерів-педагогів компетентності з проектування методик навчання електроенергетичних дисциплін [Текст] : монографія / О. Е. Коваленко, М. І. Лазарєв, Н. В. Корольова. – Х. : [б. в.], 2012. – 203 с. : рис.. –  ISBN 978-617-669-048-1.

2014

Коваленко, О. Е. Досвід розвитку вищого навчального закладу: Українська інженерно-педагогічна академія. 2002-2012 роки [Текст] : монографія / О. Е. Коваленко, О. О. Мельниченко, Т. В. Калініченко ; за ред. проф. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Світ книг, 2014. – 194 с. : граф., кольор. іл., табл. – Бібліогр.: с. 186–191 (60 назв). –  ISBN 978-966-2678-24-6.

ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

1996

            Коваленко, Е. Э. Методика профессионального обучения [Текст] : учеб. пособие для инструкторов АЭС / Е. Э. Коваленко ; под общ. ред. С. Ф. Артюх. – Энергодар : ЗАЭС, 1996. – 78 с.

1998

            Коваленко, О. Е. Логічні основи формування навчального матеріалу [Текст] : навч. посіб. для інж.-пед. навч. закл. / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 1998. – 140 с. – (Методика професійного навчання). –  ISBN 5-7763-2445-9.

1999

            Артюх, С. Ф. Методика профессионального обучения [Текст] : учеб. пособие по курсовому проектированию (для студентов инж.-пед. учеб. заведений) / С. Ф. Артюх, Е. К. Белова, Е. Э. Коваленко. – Харьков : УИПА, 1999. – 54 с.

            Артюх, С. Ф. Учебное пособие по курсовому проектированию [Текст] : для инж.-пед. спец. 7.010104.09 – Проф. обучение. Металлургия в машиностр. и приборостр.; 7.010104.10–Проф.обучение. Технология и оборудование сварочного производства / С. Ф. Артюх, Е. К. Белова, Е. Э. Коваленко ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 1999. – 54 с.

2000

            Коваленко, Е. Э. Методика профессионального обучения [Текст] : учеб. пособие для инж.-пед. спец.: 7.010104.01; 7.010104.05; 7.010104.28; 7.010104.29. Ч. 1 / Е. Э. Коваленко ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2000. – 128 с. : ил.

2001

            Педагогические аспекты преподавания инженерных дисциплин [Текст] : пособие для преподавателей / С. Ф. Артюх, Е. Э. Коваленко, Е. К. Белова [и др.]. ; ред. С. Ф. Артюх ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2001. – 210 с. – Библиогр.: с. 200–106 (100 назв.). – ISBN 966-7983-04-8.

2002

            Коваленко, Е. Э. Методика профессионального обучения: инженерная педагогика [Текст] / Е. Э. Коваленко ; пер. Л. В. Гаплевская. – 1–е изд. – Х. : УИПА, 2002. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с.83 (4 назв.). –  ISBN 966-7983-04-8 – Текст на рус. и англ. языках.

            Шматков, Є. В. Методика професійного навчання [Текст] : навч. посіб. для інж.-пед. спец. Ч. 2. Методика професійно–практичного навчання / Є. В. Шматков, О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2002. – 216 с.  –  ISBN 966-8004-09-4.

2003

            Артюх, С. Ф. Навчальний посібник з курсового проектування [Текст] : для інж.-пед. спец.: 7.010104.09 – Проф. навчання. Металургія в машинобуд. і приладобуд.; 7.010104.10 – Проф. навчання. Технологія й устаткування зварювального вир-ва. / С. Ф. Артюх, О. К. Бєлова, О. Е. Коваленко ; за ред. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 72 с. : iл.

            Бєлова, О. K. Методика проектування і організації лабораторних робіт [Текст] : навч. посіб. для інж. – пед. спец. / О. К. Бєлова, О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 50 с.

            Коваленко, Е. Э. Лабораторная дидактика [Текст] : пособие для преподавателей / Е. Э. Коваленко, Е. К. Белова. – Х. : УИПА, 2003. – 56 с.

            Коваленко, Е. Э. Методика профессионального обучения [Текст] : учеб. для инженеров-педагогов, преподавателей спецдисциплин системы проф.-техн. и высш. образований / Е. Э. Коваленко. – Х. : Штрих, 2003. – 480 с. : ил. – Библиогр.: с.471–474 (49 назв.). –  ISBN 966-7757-36-6.

2004

            Коваленко, Е. Э. Методика профессионального обучения: инженерная педагогика [Текст] / Е. Э. Коваленко ; пер. Л. В. Гаплевская. – 2-е изд. – Х. : УИПА, 2004. – 158 с. : ил. – Библиогр.: с.82 (4 назв.). –  ISBN 966–7983–04–8. – Текст на рус. и англ. языках.

            Коваленко, Е. Э. Методика решения задач по общей химической технологии [Текст] : учеб. пособие для вузов / Е. Э. Коваленко, Т. А. Лазарева ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2004. – 336 с. – Библиогр.: с.333–334 (27 назв.). –  ISBN 966–8004–39–6.

2005

            Ашеров, А. Т. Введення в спеціальність інженера-педагога комп'ютерного профілю [Текст] : навч. посіб. для інж.-пед. спец. комп'ютерного профілю / А. Т. Ашеров, О. Е. Коваленко, С. Ф. Артюх ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2005. – 224 с. : iл. –  ISBN 966-8004-54-X

            Коваленко, О. Е. Методика професійного навчання [Текст] : підруч. для вищих навч. закладів / О. Е. Коваленко. – Х. : Вид-во НУА, 2005. – 360 с. : iл. – Библиогр.: с.353–356 (70 назв). –  ISBN 966-85582-9-4.

            Коваленко, О. Е. Методика професійного навчання. Тестові завдання для самостійної роботи [Текст] : навч.-метод. посіб. для інж.-пед. спец. / О. Е. Коваленко, Є. В. Шматков. – Х. : [б. в.], 2005. – 440 с. – Библиогр.: с.437–438 (25 назв). –  ISBN 966-8004-41-8.

2006

            Белова, Е. К. Системы и системный подход в обучении [Текст] : учеб. пособие  для студентов магистратуры по спец. 5.000009 "Управление высшими учеб. заведениями" / Е. К. Белова, Е. Э. Коваленко ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2006. – 100 с. – Библиогр.: с. 96–99 (45 назв.) .

            Дидактические аспекты преподавания инженерных дисциплин [Текст] : пособие для преподавателя / Е. Э. Коваленко, Е. К. Белова, В. В. Беликова, И. В. Федоров ; Моск. автомобильно-дорожный ин-т (гос. техн. ун-т) МАДИ (ГТУ). – М. ; Х. : [б. и.], 2006. – 151 с. : ил. – Библиогр.: с.134–149. –  ISBN 5-7962-0081-X.

2008

            Бєлова, О. K. Педагогічні технології в сучасній освіті [Текст] : навч. посіб. для вищих навч. закладів інж.-пед. спец. / О. К. Бєлова, О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Контраст, 2008. – 148 с. : табл. –  ISBN 978-966-8855-36-8.

            Бєлова, О. K. Системи і системний підхід у навчанні [Текст] : навч. посіб. для студентів магістратури спец. 8.000009 "Управління вищими навч. закладами" / О. К. Бєлова, О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 64 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 60–61 (45 назв) .

            Дидактичні основи професійної освіти [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів інж.-пед. спец. / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, З. І. Гирич, В. В. Кулешова, О. О. Прохорова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Контраст, 2008. – 144 с. : табл. – Бібліогр.: с. 143 (25 назв). –  ISBN 978-966-8855-41-2.

Коваленко, О. Е. Комунікативні процеси в педагогічній діяльності [Текст] : навч. посіб. для вищих навч. закладів інж.-пед. спец. / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, Т. В. Калініченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Контраст, 2008. – 112 с. : табл. –  ISBN 978-966-8855-38–2.

            Коваленко, О. Е. Методологічні засади професійної освіти [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. інж.-пед. спец. / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, І. С. Посохова, Л. В. Штефан, С. А. Лисенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 178 с.

            Магістерська кваліфікаційна робота [Текст] : навч.-метод. посіб. для магістрантів спец. 8.000005 "Педагогіка вищої школи" / О. Е. Коваленко, В. А. Бурбига, З. І. Гирич, І. С. Посохова, А. І. Комишан, І. М. Шалімова ; ред. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 48 с.

            Менеджмент освіти [Текст] : навч. посіб. для вищих навч. закладів інж.-пед. спец. / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, І. С. Посохова, В. В. Кулешова,Т. В. Калініченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Контраст, 2008. – 68 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 66–67 (33 назви). –  ISBN 978-966-8855-39-9.

            Методика професійного навчання [Текст] : навч. посіб. для вищих навч. закладів інж.-пед. спец. для традиційної та дистанційної форм навчання / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, Н. В. Корольова, Є. В. Шматков ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Контраст, 2008. – 488 с. : табл. – Бібліогр.: с. 479–483 (66 назв). –  ISBN 978-966-8855-40-59.

            Методологічні засади професійної освіти [Текст] : навч. посіб. для вищих навч. закладів інж.-пед. спец. / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, І. С. Посохова, Л. В. Штефан, С. А. Лисенко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Контраст, 2008. – 120 с. : табл. –  ISBN 978–966–8855-42-9.

            Шматков, Є. В. Інноваційні технології навчання [Текст] : навч. посіб. для магістрів спец. 8.00000.5 "Педагогіка вищої школи" та 8.00000.9 "Управління навч. закладом" / Є. В. Шматков, О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 166 с.

2010

            Коваленко, О. Е. Психологія вищої школи [Текст] : навч. посіб. для слухачів магістратури денної та заочної форм навчання за спец. 8.000005 "Психологія вищої школи" / О. Е. Коваленко, І. М. Шалімова, О. М. Керницький ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 181 с.

            Методика професійного навчання [Текст] : навч. посіб. для вищих навч. закладів інж.-пед. спец. для  традиційної та дистанційної форм навчання. Ч. 1. Дидактичне проектування / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, Н. В. Корольова, Є. В. Шматков ; Укр. інж.-пед. акад. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Х. : ФОП Шевченко С. О., 2010. – 264 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 260–262 (55 назв). –  ISBN 978-966-8855-40-59.

            Методика професійного навчання [Текст] : навч. посіб. для вищих навч. закладів інж.-пед. спец. для традиційної та дистанційної форм навчання. Ч. 2. Основні технології навчання / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, Н. В. Корольова, Є. В. Шматков ; Укр. інж.-пед. акад. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Х. : ФОП Шевченко С. О., 2010. – 256 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 250–252 (61 назва). –  ISBN 978-966-8855-40-59.

2011

            Бєлова, О. K. Дидактичні системи у вищій освіті [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для слухачів магістратури заоч. форми навч. спец. (8.000005) 8.18010021 «Педагогіка вищої школи» / О. К. Бєлова, О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 128 с.

            Бєлова, О. K. Теорія організацій [Текст] : конспект лекцій для слухачів магістратури спец. 8.18010020 (8.000009) "Управління навч. закладом" / О. К. Бєлова, О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 134 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 133–134

            Дидактические основы профессионального образования [Текст] : учеб. пособие для иностранных студентов высш. учеб. заведений инж.-пед. спец. / Е. Э. Коваленко, Н. В. Божко, К. Ю. Бровко, С. В. Литвин ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 88 с. : табл., рис.

            Коваленко, О. Е. Дипломне проектування [Текст] : навч.-метод. посіб. для студентів заоч. форми навчання спец. 8.000009 "Управління навч. закладом" / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 37 с.

            Коваленко, О. Е. Керівник навчального закладу [Текст] : конспект лекцій для магістрантів спец. 8.000009 "Управління навч. закладом" / О. Е. Коваленко, Л. В. Штефан, Д. В. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 80 с.

            Коваленко, О. Е. Освітні технології [Текст] : конспект лекцій з курсу для слухачів магістратури за спец. 8.000009 "Управління навч. закладом" : розроблено за методикою проф. Коваленко О. Е. / О. Е. Коваленко, І. П. Чепурко, Н. В. Корольова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 80 с. : табл.

            Коваленко, О. Е. Технології навчання у сучасній освіті [Текст] : конспект лекцій для слухачів магістратури за спец. 8.000005 "Педагогіка вищої школи" : розроблено за методикою Коваленко О. Е. / О. Е. Коваленко, І. П. Чепурко, Н. В. Корольова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 80 с. : табл.

            Методика профессионального обучения: основные технологии обучения [Текст] : учеб. пособие для иностранных студентов высш. учеб. заведений инж.-пед. спец. / Е. Э. Коваленко, Н. В. Королева, В. В. Беликова, Л. А. Бачиева ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2011. – 90 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 82–86 (74 назв.).

            Методологические основы профессионального образования [Текст] : учеб. пособие для иностранных студентов высш. учеб. заведений инж.-пед. спец. / Е. Э. Коваленко, Н. А. Брюханова, И. С. Посохова, Л. В. Штефан, С. А. Лысенко, А. М. Керницкий ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2011. – 63 с.

2012

            Бєлова, О. K. Теорія організацій [Текст] : навч. посіб. для слухачів магістратури денної та заоч. форм навч. за спец. 8.000009 "Управління навчальним закладом" / О. К. Бєлова, О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Точка, 2012. – 161 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 159–160 (21 назва). –  ISBN 978-617-669-024-5.

            Коваленко, Е. Э. Инженерная педагогика = Engineering Pedagogics [Текст]: учеб. пособие / Е. Э. Коваленко, Н. А. Брюханова, Н. В. Королева ; пер. Л. В. Гаплевской ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2012. – 633 с. : табл., рис. – Текст парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 630–633 (66 назв.) .

            Коваленко, Е. Э. Педагогические аспекты преподавания инженерных дисциплин [Текст] : пособие для преподавателей / Е. Э. Коваленко, Е. К. Белова, В. В. Беликова. – Харьков : МОНОГРАФ СПДФЛ Чальцев А. В., 2012. – 218 с.

            Коваленко, Е. Э. Педагогические аспекты преподавания инженерных дисциплин [Текст] : пособие для преподавателей / Е. Э. Коваленко, Е. К. Белова, В. В. Беликова ; Укр. инж.-пед. акад. – 3-е изд., доп. и перераб. – Х. : Монограф, 2012. – 218 с. – Библиогр.: с. 207–214 (105 назв.). –  ISBN 978-966-876-6244.

            Коваленко, О. Е. Психологія вищої школи [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів інж.-пед. спец. та слухачів магістратури за спец. 8.000005 "Педагогіка вищої школи" / О. Е. Коваленко, І. М. Шалімова, О. М. Керницький ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Точка, 2012. – 169 с. : табл., рис. –  ISBN 978-617-669-046-7.

Педагогічні основи організаційно-методичного забезпечення ПТО [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. та пед. працівників системи проф.-техн. освіти / О. Е. Коваленко, В. В. Супрун, Д. В. Коваленко, А. П. Тарасюк, Н. В. Божко, В. В. Бєлікова, Н. А. Шишенко, Л. В. Штефан ; заг. ред. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : Точка, 2012. – 450 с. : іл.

2013

            Дидактические основы профессионального образования [Текст] : учеб. пособие для иностр. студ. инж.-пед. спец. / Е. Э. Коваленко [и др.] ; Укр. инж.-пед. акад., Каф. педагогики и методики профессионального обучения. – Х. : [б. и.], 2013. – 136 с. : табл., рис. – Библиогр.: с. 133–134 (32 назв.).

            Дипломне проектування [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для студ. заоч. форми навч. спец. 8.18010021 Педагогіка вищої школи / О. Е. Коваленко [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання. – Х. : [б. в.], 2013. – 52 с.

            Інноваційні технології навчання в діяльності інженера-педагога [Текст] : навч. посіб. для інженерів-педагогів. Ч. 1. Теоретичні основи / О. Е. Коваленко [та ін.] ; за ред.: О. Е. Коваленко, Л. В. Штефан ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання. – Х. : [б. в.], 2013. – 195 с. : табл., рис. – (Б-ка інженера-педагога). – Бібліогр.: с. 192–194 (32 назви).

            Інноваційні технології навчання в діяльності інженера-педагога [Текст] : навч. посіб. для інженерів-педагогів. Ч. 2. Практичні рекомендації / О. Е. Коваленко [та ін.] ; за ред.: О. Е. Коваленко, Л. В. Штефан ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання. – Х. : [б. в.], 2013. – 155 с. : рис., табл. – (Б-ка інженера-педагога).

            Коваленко, О. Е. Дипломне проектування [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для студ. заоч. форми навч. спец. 8.18010020 Управління навчальним закладом / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, І. М. Шалімова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2013. – 46 с.

            Коваленко, О. Е. Комунікативні процеси в педагогічній діяльності [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. інж.-пед. спец. денної та заоч. форм навч. / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, Т. В. Калініченко ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання. – Х. : [б. в.], 2013. – 99 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 90 (13 назв).

            Менеджмент образования [Текст] : конспект лекций для иностр. студ. инж.-пед. спец. дневной и заоч. форм обуч. / Е. Э. Коваленко, Н. А. Брюханова, И. С. Посохова, В. В. Кулешова, Т. В. Калиниченко ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2013. – 63 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ

1990

      Артюх, С. Ф Основы электроэнергетики [Текст] : Единая программа и методические указания к ее внедрению для преподавателей электроэнергетических дисциплин и студентов специальности 03.01.01 / С. Ф. Артюх, В. Д. Иванова, Е. Э. Коваленко.– Х. : ХИПИ, 1990. – 55 с.

1993

Коваленко, Е. Э. Методика преподавания электроэнергетических дисциплин и производственного обучения [Текст] : рабочая программа и контрольные задания по курсу для студентов заочной формы обучения специальности 03.01.01. – Х. : УИПА, 1993. – 49 с.

1995

            Методика преподавания электроэнергетических дисциплин [Текст] : метод. указания по проведению лаб.-практ. занятий для спец. 701010101 "Электроэнергетика" / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. Е. Э. Коваленко. – Х. : [б. и.], 1995. – 40 с.

1996

Методика профессионального обучения [Текст] : метод. указания по выполнению курсовой работы для студентов специальности 7.01010101 / Укр. инж.-пед. акад. / сост. Е. Э Коваленко. – Х. : [б. и.], 1996. – 35 с.

Методика профессионального обучения [Текст] : метод. указания и программа пед. практики для студентов специальности 7.010101 / Укр. инж.-пед. акад. / сост.: И. С. Посохова, Е. Э Коваленко. – Х. : УИПА, 1996. – 38 с.

            Указания по выполнению методической части дипломного проекта для студентов инженерно-педагогических специальностей [Текст] / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. Е. Э. Коваленко. – Х. : [б. и.], 1996. – 28 с.

1998

            Методика профессионального обучения [Текст] : метод. указания по курс. работе для спец. 7.01010429; 7.01010428 / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. Е. Э. Коваленко. – Х. : [б. и.], 1998. – 32 с.

            Програма курсу “Методика професійного навчання” [Текст] : для студ. інж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. Е. Э. Коваленко. – Х. : УІПА, 1998. – 25 с.

1999

            Педагогическая практика [Текст] : метод. указания и программа пед. практики для инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад. ; сост.: Е. Э. Коваленко, И. Б. Васильев, В. Б. Бакатанова ; ред. С. Ф. Артюх. – Х. : [б. и.], 1999. – 60 с.

2003

            Методика професійного навчання [Текст] : метод. вказівки з виконання курс. і диплом. робіт для спец.: 6.01010401; 6.01010405; 6.01010428; 6.01010429, 6.01010430; 6.01010431 / О. Е. Коваленко, В. В. Бєлікова, Н. О. Брюханова ; ред. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 100 с.

            Методика професійного навчання [Текст] : метод. вкаівки по проведенню практ. занять за курсом / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, В. В. Бєлікова, О. К. Бєлова ; ред. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 35 с. – Библиогр.: с. 35 (9 назв) .

            Методика профессионального обучения [Текст] : метод. указания по выполнению курс. и диплом. работ для спец. 6.01010430 / Укр. инж.-пед. акад. ; сост.: Е. Э. Коваленко, В. В. Беликова, Н. А. Брюханова, В. С. Ковальская ; под общ. ред. Е. Э. Коваленко. – Х. : [б. и.], 2003. – 102 с.
2006

            Магістерська кваліфікаційна робота [Текст] : метод. рек. для магістрантів спец. 8.000009 – "Управління навч. закладом" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, І. В. Гавриш ; ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2006. – 41 с.

Методика професійного навчання [Текст] : робочий зошит з курсу для теми «Методика аналізу й діагностики стану навчального процесу» / Укр. інж.-пед. акад. / упоряд.: О. Е. Коваленко, Н. В. Корольова. – Х. : [б. в.], 2006. – 36 с.

Методика професійного навчання [Текст] : робочий зошит з курсу для теми «Методика аналізу і конструювання змісту освіти» / Укр. інж.-пед. акад. / упоряд.: О. Е. Коваленко, Н. В. Корольова. – Х. : [б. в.], 2006]. – 67 с.

Методика професійного навчання [Текст] : робочий зошит з курсу для теми «Методика аналізу та прогнозування мети освіти» / Укр. інж.-пед. акад. / упоряд.: О. Е. Коваленко, Н. В. Корольова. – Х. : [б. в.], 2006. – 32 с.

Методика професійного навчання [Текст] : робочий зошит з курсу для теми «Методика професійного навчання як наука та навчальний предмет. Основні задачі і структура курсу» / Укр. інж.-пед. акад. / упоряд.: О. Е. Коваленко, Н. В. Корольова.– Х. : [б. в.], 2006. – 35 с.

2007

Методика професійного навчання [Текст] : робочий зошит з курсу для теми «Проектування технологій навчання» / Укр. інж.-пед. акад. / упоряд.: О. Е. Коваленко, Н. В. Корольова. – Х. : [б. в.], 2007. – 161 с.

2008

           
Методика професійного навчання [Текст] : метод. вказівки з виконання метод. частини диплом. роботи для спец.: 7.010104.01; 7.010104.05; 7.010104.28; 7.010104.29; 7.010104.31; 7.010104.36; 7.010104.40  / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, М. Р. Рогуліна ; ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2008. – 52 с. .

            Методика професійного навчання [Текст] : метод. вказ. з виконання курс. роботи для спец.: 6.010100 (01); 6.010100 (05); 6.010100 (20); 6.010100 (28); 6.010100 (29); 6.010100 (36); 6.010100 (40) / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, М. Р. Рогуліна, Л. О. Бачієва ; ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2008. – 111 с.

            Методика професійного навчання. Дидактичне проектування [Текст] : метод. вказ. по проведенню практ. занять за курсом / Укр. інж.-пед. акад. ; О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, О. К. Бєлова, Н. В. Корольова, М. Р. Рогуліна ; ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2008. – 23 с.

            Методика професійного навчання. Основні технології навчання [Текст] : метод. вказ. по проведенню практ. занять за курсом / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. : О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, О. К. Бєлова, В. В. Бєлікова, Н. В. Корольова, М. Р. Рогуліна ; ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2008. – 12 с.

 

2009

            Коваленко, Е. Э. Логическая схема доказательства того факта, что в результате диссертационного исследования сформированы умения, заявленные в предмете исследования [Текст] : метод. рек. соискателям науч. степени канд. пед. наук спец. 13.00.02 – техн. дисц. / Е. Э. Коваленко, Н. И. Лазарев, А. Т. Ашеров ; Укр. инж.-пед. акад. – Х. : [б. и.], 2009. – 18 с.

2011

            Дидактические основы профессионального образования [Текст] : метод. указания по выполнению курс. работы для иностранных студентов высш. учеб. заведений инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад. ; сост.:  Е. Э. Коваленко, Н. А. Брюханова, Н. В. Божко, С. В. Литвин. – Х. : [б. и.], 2011. – 31 с.

            Дипломне проектування [Текст] : навч.-метод. посіб. для студентів заоч. форми навчання спец. 8.000005 "Педагогіка вищої школи" / О. Е. Коваленко, В. А. Бурбига, І. С. Посохова, І. М. Шалімова ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 47 с. – Бібліогр.: с. 37 (13 назв).

            Методика профессионального обучения [Текст] : метод. рек. по выполнению курсовой работы для иностранных студентов высших учеб. заведений инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. Е. Э. Коваленко, Н. В. Королёва, В. В. Беликова, Л. А. Бачиева. – Х. : [б. и.], 2011. – 48 с.

            Методика профессионального обучения: основные технологии обучения [Текст] : метод. указания по выполнению курс. работы для иностранных студентов высш. учеб. заведений инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. Е. Э. Коваленко, Н. В. Королева, В. В. Беликова, Л. А. Бачиева. – Х. : [б. и.], 2011. – 47 с.

            Методика профессионального обучения: основные технологии обучения [Текст] : рабочая тетрадь для иностранных студентов высш. учеб. заведений инж.-пед. спец / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. Е. Э. Коваленко, Н. В. Королёва, В. В. Беликова, Л. А. Бачиева. – Х. : [б. и.], 2011. – 32 с.

             Методологические основы профессионального образования [Текст] : рабочая тетрадь для иностранных студентов высш. учеб заведений. Ч. 1 / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. Е. Э. Коваленко [и др.]. – Х. : [б. и.], 2011. – 11 с.

            Методологические основы профессионального образования [Текст] : рабочая тетрадь для иностранных студентов высш. учеб заведений. Ч. 2 / Укр. инж.-пед. акад. ; сост.: Е. Э. Коваленко, Н. А. Брюханова, А. М. Керницкий, С. А. Лысенко, И. С. Посохова, Л. В. Штефан. – Х. : [б. и.], 2011. – 29 с.

2013

            Дидактические основы профессионального образования [Текст] : метод. указания по провед. практ. занятий для иностр. студ. дневной и заоч. форм обучения инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад., Каф. педагогики и методики профессионального обучения ; сост. Е. Э. Коваленко [и др.]. – Х. : [б. и.], 2013. – 32 с. : табл. – Библиогр.: с. 29–31 (33 назв.).

            Дидактические основы профессионального образования [Текст] : метод. указания по выполнению курс. работы для иностр. студ. дневной формы обуч. инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад., Каф. педагогики и методики профессионального обучения ; сост. Е. Э. Коваленко [и др.]. – Х. : [б. и.], 2013. – 40 с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 30 (17 назв.)

            Дидактические основы профессионального образования [Текст] : метод. указания по орг. и планир. самост. работы иностр. студ. инж.-пед. спец. дневной и заоч. форм обуч. / Укр. инж.-пед. акад., Каф. педагогики и методики профессионального обучения ; сост. Е. Э. Коваленко [и др.]. – Х. : [б. и.], 2013. – 40 с. : табл. – Библиогр.: с. 16–17 (18 назв.).

            Дидактичні основи професійної освіти [Текст] : метод. вказівки по провед. практ. занять для студ. денної та заоч. форм навч. всіх інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання ; упоряд.: О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, Н. В. Божко. – Х. : [б. в.], 2013. – 50 с.

            Дидактичні основи професійної освіти [Текст] : метод. вказівки по виконанню курс. роботи для студ. всіх інж.-пед. спец. денної форми навчання / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання ; упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2013. – 39 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 31–32 (18 назв).

            Дидактичні основи професійної освіти [Текст] : метод. вказ. по орг. та планув. самост. роботи для студ. всіх інж.-пед. спец. денної та заоч. форм навчання / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання ; упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2013. – 36 с. : табл. – Бібліогр.: с. 13–15 (18 назв).

            Коммуникативные процессы в педагогической деятельности [Текст] : метод. указания по орг. и планированию самост. работы для иностр. студ. дневной формы обуч. инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад., Каф. педагогики и методики профессионального обучения ; сост.: Е. Э. Коваленко, Т. В. Калиниченко, С. А. Лысенко. – Х. : [б. и.], 2013. – 40 с. : табл. – Библиогр.: с. 11–12 (28 назв.).

            Методика професійного навчання. Дидактичне проектування [Електронний ресурс] : метод. вкаівки по проведенню практ. занять для студ. денної форми навчання спец. 6.010104.01 Професійна освіта. Енергетика, спеціалізація – Електроенергетика; 6.010104.05 Професійна освіта. Телекомунікації та зв'язок, спеціалізація – Телекомунікаційні системи та мережі, системи мобільного, супутникового зв'язку та радіотехніки; 6.010104.29 Професійна освіта. Електромеханіка, спеціалізація – Автоматизовані системи управління промисловими установками; 6.010104.40 Професійна освіта. Електроніка, спеціалізація – Комп'ютерні системи та мережі / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2013. – 60 с.

            Методика професійного навчання. Дидактичне проектування [Текст] : метод. вказівки по проведенню практ. занять для студ. денної форми навчання спец. 6.010104.14 Проф. освіта. Охорона праці, спеціалізація Безпека життєдіяльності та охорона праці, 6.010104.35 Проф. освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація, спеціалізація Метрологія, стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання ; упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2013. – 52 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 23 (13 назв).

            Методика професійного навчання. Дидактичне проектування [Текст] : метод. вказівки по проведенню практ. занять для студ. денної та заоч. форми навчання спец. 6.010104 Проф. освіта. Економіка спеціалізація Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання ; упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2013. – 50 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 24 (13 назв).

            Методика професійного навчання. Дидактичне проектування [Текст] : метод. вказівки по проведенню практ. занять для студ. денної форми навчання спец. 6.010104 Проф. освіта. Харчові технології, 6.010104 Проф. освіта. Видавничо–поліграфічна справа / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання ; упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2013. – 51 с. : табл. – Бібліогр.: с. 26 (13 назв).

            Методика професійного навчання. Дидактичне проектування [Текст] : метод. вказівки по проведенню практ. занять для студ. денної форми навч. спец. 6.010104.08 Проф. освіта. Машинобудування, спеціалізіції Технологія та обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні, Комп'ютерні технології машинобудівного виробництва, 6.010104.17 Проф. освіта. Транспорт спеціалізації Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту, Експлуатація та ремонт промислового транспорту / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання ; упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2013. – 41 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 23 (13 назв).

            Методика професійного навчання. Основні технології навчання [Електронний ресурс] : метод. вказівки по провед. практ. занять для студ. денної форми навчання спец. 6.010104.01 Професійна освіта. Енергетика, спеціалізація – Електроенергетика; 6.010104.05 Професійна освіта. Телекомунікації та зв'язок, спеціалізація – Телекомунікаційні системи та мережі, системи мобільного, супутникового зв'язку та радіотехніки; 6.010104.29 Професійна освіта. Електромеханіка, спеціалізація – Автоматизовані системи управління промисловими установками; 6.010104.40 Професійна освіта. Електроніка, спеціалізація – Комп'ютерні системи та мережі / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2013. – 38 с.

            Методика професійного навчання. Основні технології навчання [Текст] : метод. вказ. по проведенню практ. занять для студ. денної форми навчання спец. 6.010104.14 Проф. освіта. Охорона праці, спеціалізація Безпека життєдіяльності та охорона праці та 6.010104.35 Проф. освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація, спеціалізація Метрологія, стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання ; упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2013. – 40 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (14 назв).

            Методика професійного навчання. Основні технології навчання [Текст] : метод. вказівки по проведенню практ. занять для студ. денної форми навчання спец. 6.010104 Проф. освіта. Харчові технології, 6.010104 Проф. освіта. Видавничо–поліграфічна справа / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання ; упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2013. – 39 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17–18 (13 назв).

            Методика професійного навчання. Основні технології навчання [Текст] : метод. вказівки з викон. курс. роботи для студ. денної форми навчання спец. 6.010104.08 Проф. освіта. Машинобудування, спеціалізації Технологія та обладнання автоматизованого виробництва в машинобудуванні та приладобудуванні, Комп'ютерні технології машинобудівного виробництва, 6.010104.17 Проф. освіта. Транспорт, спеціалізації Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту, Експлуатація та ремонт промислового транспорту / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання ; упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2013. – 114 с. : табл., рис.

            Методика професійного навчання. Основні технології навчання [Текст] : метод. вказівки по викон. курсової роботи для студ. денної форми навчання спец. 6.01010430 Проф. освіта. Економіка спеціалізації Економіка підприємств, маркетинг і менеджмент / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання ; упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2013. – 89 с. : табл., рис.

            Методика професійного навчання. Основні технології навчання [Текст] : метод. вказівки по проведенню практ. занять для студ. денної та заоч. форм навчання спец. 6010104 Проф. освіта. Економіка, спеціалізація Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання ; упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2013. – 31 с. : табл. – Бібліогр.: с. 17 (13 назв).

            Методика професійного навчання. Основні технології навчання [Електронний ресурс] : метод. вкаівки по виконанню курсової роботи для студ. денної форми навчання напряму підготовки: 6.010104 Проф. освіта. Електроніка, спеціалізація – Комп’ютерні системи та мережі, 6.010104 Проф. освіта. Телекомунікації та зв'язок спеціалізація – Телекомунікаційні системи та мережі, системи мобільного, супутникового зв’язку та радіотехніки, 6.010104 Проф. освіта. Комп'ютерні технології, спеціалізація – Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні, 6.010104 Проф. освіта. Електромеханіка, спеціалізація – Автоматизовані системи управління промисловими установками / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання ; упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2013. – 141 с.

            Методика професійного навчання: основні технології навчання [Текст] : метод. вказівки по викон. курс. роботи для студ. денної форми навчання спец. 6.010104.20 Проф. освіта. Харчові технології, спеціалізація – Технологія харчових виробництв; 6.010104.34 Проф. освіта. Видавничо–поліграфічна справа, спеціалізація – Поліграфічне виробництво / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання ; упоряд. О. Е. Коваленко [и др.]. – Х. : [б. в.], 2013. – 116 с. : табл., рис.

            Методика професійного навчання: основні технології навчання [Текст] : метод. вказівки по викон. курс. роботи для студ. денної форми навчання спец. 6.010104.05 Проф. освіта. Телекомунікації та зв'язок, спеціалізація – Телекомунікаційні системи та мережі, системи мобільного, супутникового зв'язку та радіотехніки; 6.010104.40 Проф. освіта. Електроніка, спеціалізація – Комп'ютерні системи та мережі; 6.010104.36 Проф. освіта. Комп'ютерні технології, спеціалізація – Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні; 6.010104.29 Проф. освіта. Електромеханіка, спеціалізація – Автоматизовані системи управління промисловими установками / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання ; упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2013. – 139 с. : табл., рис.

            Методика професійного навчання: основні технології навчання [Текст] : метод. вказівки по викон. курс. роботи для студ. денної форми навчання спец. 6.010104.01 Проф. освіта. Енергетика, спеціалізація – Електроенергетика; 6.010104.14 Проф. освіта. Охорона праці, спеціалізація – Безпека життєдіяльності та охорона праці; 6.010104.35 Проф. освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація, спеціалізація – Метрологія, стандартизація та сертифікація / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання ; упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2013. – 140 с. : табл., рис. .

            Методика профессионального обучения: дидактическое проектирование [Текст] : метод. указания по проведению практ. занятий для иностр. студ. дневной и заоч. форм обучения инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад., Каф. педагогики и методики профессионального обучения ; сост. Е. Э. Коваленко [и др.]. – Х. : [б. и.], 2013. – 56 с. : табл.

            Методика профессионального обучения: дидактическое проектирование [Текст] : метод. указания по орг. и планиров. самост. работы для иностр. студ. дневной и заоч. форм обучения инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад., Каф. педагогики и методики профессионального обучения ; сост. Е. Э. Коваленко [и др.]. – Х. : [б. и.], 2013. – 36 с. : табл. – Библиогр.: с. 14–15 (10 назв).

            Методика профессионального обучения: основные технологии обучения [Текст] : метод. указания по проведению практ. занятий для иностр. студ. дневной и заоч. форм обуч. инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад., Каф. педагогики и методики профессионального обучения ; сост. Е. Э. Коваленко [и др.]. – Х. : [б. и.], 2013. – 40 с. : табл., рис.

            Методика профессионального обучения: основные технологии обучения [Текст] : метод. указ. по орг. и планиров. самост. работы для иностр. студ. дневной и заоч. форм обуч. инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад., Каф. педагогики и методики профессионального обучения ; сост. Е. Э. Коваленко [и др.]. – Х. : [б. и.], 2013. – 32 с. : табл. – Библиогр.: с. 11–13 (12 назв.).

            Методологические основы профессионального образования [Текст] : метод. указ. по провед. практ. занятий для иностр. студ. дневной и заоч. форм обуч. инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад., Каф. педагогики и методики профессионального обучения ; сост. Е. Э. Коваленко [и др.]. – Х. : [б. и.], 2013. – 32 с. : табл. – Библиогр.: с. 28–30 (29 назв.) .

            Методологические основы профессионального образования [Текст] : метод. указания по орг. и планированию самост. работы для иностр. студ. инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад., Каф. педагогики и методики профессионального обучения ; сост. Е. Э. Коваленко [и др.]. – Х. : [б. и.], 2013. – 35 с. : табл. – Библиогр.: с. 13 (10 назв.).

            Методологічні засади професійної освіти [Текст] : метод. вказівки по орг. та планув. самост. роботи студ. денної та заоч. форм навчання інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання ; упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2013. – 36 с. – Бібліогр.: с. 12–13 (12 назв).

            Методологічні засади професійної освіти [Текст] : метод. вказівки по провед. практ. занять для студ. денної та заоч. форм навчання всіх інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання ; упоряд. О. Е. Коваленко [та ін.]. – Х. : [б. в.], 2013. – 32 с. : табл. – Бібліогр.: с. 27–30 (44 назви).

            Освітні технології [Електронний ресурс] : метод. вказівки по вивченню дисц. та викон. контр. робіт для слухачів магістратури заоч. форми навчання спец. 8.18010020 Управління навчальним закладом / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Е. Коваленко, І. П. Чепурко. – Х. : [б. в.], 2013. – 20 с.

            Система освіти в Україні та освітні стандарти [Електронний ресурс] : метод. вказівки по вивч. дисц. та викон. контр. робіт для слухачів магістратури заоч. форми навчання спец. 8.18010020 Управління навчальним закладом / Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання ; упоряд.: О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова. – Х. : [б. в.], 2013. – 12 с.

            Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні [Текст] : метод. вказівки по вивч. дисц. та викон. контр. робіт для слухачів магістратури заоч. форми навчання спец. 8.18010021 Педагогіка вищої школи / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова. – Х. : [б. в.], 2013. – 14 с.

            Технології навчання у сучасній освіті [Електронний ресурс] : метод. вказівки по викон. курс. роботи для слухачів магістратури заоч. форми навчання спец. 8.18010021 Педагогіка вищої школи / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. Е. Коваленко, О. К. Бєлова, Н. В. Корольова. – Х. : [б. в.], 2013. – 30 с.

СТАТТІ З ПЕРІОДИЧНИХ
 ТА ПРОДОВЖУВАНИХ ВИДАНЬ

1986

Баженов В. Н. Роль межпредметных связей в совершенствовании подготовки инженеров-педагогов [Текст] / В. Н. Баженов, В. Д. Иванова, Е. Э. Коваленко // Вестн. Харьк. политехн. ин-та. – Х., 1986. – № 233, вып. 2 : Научно–методические проблемы организации познавательной деятельности студентов. – С. 28–30.

1987

Баженов В. Н. Состав и структура психолого–педагогической подготовки инженеров-педагогов специальности «Электроэнергетика» [Текст] / В. Н. Баженов, В. Д. Иванова, Е. Э. Коваленко // Содержание подготовки инженеров-педагогов : сб. науч. тр. / Свердлов. инж.-пед. ин–т. – Свердловск, 1987. – С. 39–46.

1989

Баженов В. Н. Игровое проектирование при выполнении курсовой работы по дисциплине "Методика преподавания электроэнергетичнеских дисциплин" / В. Н. Баженов, В. Д. Иванова, Е. Э. Коваленко // Проблемы методической подготовки инженеров-педагогов : сб. науч. тр. / Свердлов. инж.-пед. ин-т. – Свердловск, 1989. – C. 78–84.

1990

Артюх С. Ф. Проблемы подготовки технической интеллигенции [Текст] / С. Ф. Артюх, Е. Э. Коваленко // Инженерная деятельность: методология, история, перспективы : сб. науч. тр. на материалах конф. – Минск, 1990. – С.11–12.

Леднев, В. С. Совершенствование структуры содержания профессионально–теоретической подготовки инженеров-педагогов [Текст] / В. С. Леднев, Е. Э. Коваленко // Содержание и методика психолого-педагогической подготовки инженеров–педагогов : сб. науч. тр. / Свердлов. инж.-пед. ин-т. – Свердловск, 1990. – С. 35–36.

1992

Коваленко Е. Э. Роль творческой подготовки в развитии интеллектуальных способностей студентов технических вузов [Текст] // Перспективные технологии обучения и самоподготовки человека : сб. науч. тр. на материале междунар. семинара. – СПб., 1992. – С. 25–29.

1995

Артюх, С. Ф. Удосконалення структури змісту професійної підготовки інженерів-педагогів електроенергетичного профілю [Текст] / С. Ф. Артюх, О. Е. Коваленко // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Ін-т змісту і методів навчання. – К., 1995. – Вип. 14. – С. 111–114.

1996

Коваленко, Е. Э. Применение системного подхода к формированию методической деятельности инженеров-педагогов [Текст] / Е. Э. Коваленко // Професійна освіта: теорія і практика : наук.-метод. бюл. / Харк. обл. учбово-метод. центр проф. освіти. – Х., 1996. – № 1-2. – С. 120–123.

Коваленко, Е. Э. Проблеми методичної підготовки викладачів спеціальних дисциплін [Текст] / Е. Э. Коваленко // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 4 (13). – С. 173–186.

1997

Коваленко, Е. Э. Проблеми методики викладання спеціальних дисциплін в галузі професійної педагогіки [Текст] / Е. Э. Коваленко // Професійна освіта: теорія і практика : наук.-метод. бюл. / Харк. обл. учбово–метод. центр проф. освіти. – Х., 1997. – № 1–2 (5–6). – С. 197–201.

1998

            Коваленко, Е. Э. Система методической подготовки преподавателя специальных дисциплин в инженерно-педагогическом вузе [Текст] / Е. Э. Коваленко // Професійна освіта: теорія і практика : наук.-метод. бюл. / ред. В. П. Головінов ; Харк. обл. учбово-метод. центр проф. освіти. – Х., 1998. – № 1–2 (7–8). – С. 166–171.

 

Коваленко, О. Е. Визначення цілей у навчанні на прикладі побудови мети методичної підготовки інженерів-педагогів [Текст] / О. Е. Коваленко // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / Ін-т змісту і методів навчання. – К., 1998. – Вип. 12. – С. 59–65.

Коваленко, О. Е. Дидактичне проектування у системі освіти інженера-педагога [Текст] / О. Е. Коваленко // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / Ін-т змісту і методів навчання. – К., 1998. – Вип. 11. – С. 15–19.

Коваленко, О. Е. Концепція наукових досліджень з проблем інженерно-педагогічної освіти [Текст] / О. Е. Коваленко // Теоретико-методичні питання педагогіки, культурології і мистецтвознавства : зб. наук. пр. / за ред. Г. Є. Гребенюк ; Обл. метод. каб. учбових закладiв мистецтв та культури. – Х., 1998. – С. 14–17.

Коваленко, О. Е. Система методичної підготовки інженерів-викладачів [Текст] / О. Е. Коваленко // Підготовка кадрів для навчально-виховних закладів освіти : зб. наук. пр. / ред. Г. Є. Гребенюк ; Обл. метод. каб. учбових закл. мистецтв та культури. – Х., 1998. – С. 8–11.

Коваленко,О. Е. Стан методичної підготовки інженерів-педагогів і шляхи її вдосконалення [Текст] / О. Е. Коваленко // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / Ін-т змісту і методів навчання. – К., 1998. – Вип. 12. – C. 54–59.

Коваленко,О. Е. Структура та особливості методичної діяльності викладачів загально-технічних та інженерних дисциплін [Текст] / О. Е. Коваленко // Наукові записки Терноп. держ. пед. ун-ту. Сер. 3, Педагогіка і психологія. – Терпопіль, 1998. – № 4. – С. 62–65.

Коваленко,О. Е. Формування професійно значущих якостей особистості інженера-педагога [Текст] / О. Е. Коваленко // Наукові записки Терноп. держ. пед. ун-ту. Сер. 3, Педагогіка і психологія. – Тернопіль, 1998. – № 5. – С. 162–165.

1999

            Белова, Е. К. Принципы структурирования учебного материала при модульной системе организации учебного процесса [Текст] / Е. К. Белова, Е. Э. Коваленко // Проблеми розробки та упровадження модульної системи професійного навчання : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 1999. – С. 71–74.

            Коваленко, Е. Э. Дидактическое проектирование, как один из элементов педагогической деятельности инженера-педагога [Текст] / Е. Э. Коваленко // Проблеми трудової і професійної підготовки : наук.-метод. зб. / Слов'янський держ. пед. ін-т. – Слов'янськ : [б. в.], 1999. – Вип. 3. – С. 9–13. – ISBN 5-7763-1937-0.

            Коваленко, О. Е. Аналіз навчальної літератури як один з елементів методичної діяльності викладача спеціальних дисциплін [Текст] / О. Е. Коваленко // Наукові записки : зб. наук. ст. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; уклад.: П. В. Дмитренко, І. М. Ковчина, Н. М. Скоробагатько. – К., 1999. – Ч. 1. – С. 52–60.

            Коваленко, О. Е. Аналіз професійної діяльності фахівця, як основа побудови змісту освіти [Текст] / О. Е. Коваленко // Методичне та технологічне забезпечення педагогічного процесу : зб. наук. пр. / Обл. метод. кабінет учбових закладiв мистецтв та культури. – Х., 1999. – С. 33–37. – (Проблеми сучасного мистецтва і культури).

            Коваленко, О. Е. Динаміка формування методичних вмінь майбутніх інженерів–педагогів [Текст] / О. Е. Коваленко // Наукові записки Терноп. держ. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка. – 1999. – № 1. –С. 45–49.

            Коваленко, О. Е. Засоби активізації пізнавальної діяльності учнів [Текст] / О. Е. Коваленко // Проф. техн. освіта. – 1999. – № 2. – С. 31–33.

Коваленко, О. Е. Засоби оцінювання методичної діяльності майбутніх інженерів-педагогів під час педагогічної практики [Текст] / О. Е. Коваленко // Соціалізація особистості : міжкафедрал. зб. наук. ст. / відп. ред. А. Й. Капська ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип. 2. – С. 157–164.

Коваленко, О. Е. Навчання майбутніх інженерів-викладачів підготовці змістовних матеріалів [Текст] / О. Е. Коваленко // Наука і сучасність : зб. наук. пр. / гол. ред. М. І. Шкіль ; Нац. пед. ун–т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1999. – Ч. 2. – С. 66–76.

Коваленко, О. Е. Реалізація Держстандарту освіти в програмі методичної підготовки майбутніх інженерів-педагогів [Текст] / О. Е. Коваленко // Соціалізація особистості : міжкафедрал. зб. наук. ст. / відп. ред. А. Й. Капська ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1999. – Вип. 1. – С. 140–145.

Коваленко, О. Е. Структура професійної діяльності інженера-педагога та її відображення в програмі методичної підготовки [Текст] / О. Е. Коваленко // Професійна освіта: теорія і практика : наук.-метод. бюл. / Харк. обл. учб.-метод. центр проф. освіти. – Х., 1999. – № 1 (9). – С. 122–131.

Коваленко, О. Е. Сучасний підхід до побудови змісту методичної підготовки інженерів-педагогів [Текст] / О. Е. Коваленко // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 1999.– № 2. – С. 131–138.

Коваленко, О. Е. Сучасний підхід до створення нормативної документації для професійно-технічних закладів освіти [Текст] / О. Е. Коваленко // Теоретико-методологічні питання педагогіки та мистецтва : зб. наук. пр. / за ред. Г. Є. Гребенюк ; Обл. метод. каб. учб. закл. мистецтв та культури. – Х., 1999. – С. 24–28. – (Проблеми сучасного мистецтва і культури).

Коваленко, О. Е. Теоретико-практичні аспекти засвоєння знань та вмінь в процесі навчання в професійно-технічних закладах освіти [Текст] / О. Е. Коваленко // Вісн. Харк. держ. політехн. ун-ту : зб. наук. пр. – Х., 1999. – Вип. 36. – С. 80–84.

2000

Артюх, С. Ф. Реализация системного подхода [Текст] / С. Ф. Артюх, Е. Э. Коваленко // Теорія і практика упр. соціал. системами: Філос., психологія, педагогіка, соціол. – 2000. – № 1. – С. 26–34.

2001

            Артюх, С. Ф. Зміст і структура професійної освіти [Текст] / С. Ф. Артюх, О. Е. Коваленко // Управління якістю професійної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Донецьк, 2001. – С. 41–49.

Артюх, С. Ф. Оновлення вищої школи вимагає нового змісту освіти [Текст] / С. Ф. Артюх, О. Е. Коваленко // Теорія і практика управління соціальними системами: Філос., психологія, педагогіка, соціол. – 2001. – № 2. – С. 21–24.

            Артюх, С. Ф. Порівняльний аналіз Європейської системи інженерної педагогіки і системи інженерно–педагогічної підготовки на Україні [Текст] / С. Ф. Артюх, О. Е. Коваленко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2001. – Вип. 1. – С. 6–13.

            Белова, Е. К. Пути усиления педагогической направленности преподавания общеинженерных и специальных дисциплин [Текст] / Е. К. Белова, Е. Э. Коваленко // Актуальні проблеми інженерної підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах інженерно-педагогічного профілю : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2001. – С. 141–143.

            Коваленко, Е. Э. Методика выбора технологий обучения [Текст] / Е. Э. Коваленко, Т. С. Сапельникова // Теорiя i практика упр. соціал. системами: Фiлос., психологiя, педагогiка, соцiол. – 2001. – № 4. – С. 14–19.

            Коваленко, Е. Э. Цели методической подготовки инженеров-педагогов [Текст] / Е. Э. Коваленко, Т. В. Чаусова // Управління якістю професійної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Донецьк, 2001. – С. 228–232.

            Коваленко, О. Е. Методична підготовка в системі професійно-педагогічної освіти інженерів-педагогів [Текст] / О. Е. Коваленко // Педагог професійної школи : зб. наук. пр. / Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Київ. проф.-пед. коледж ім. А. Макаренка. – К., 2001. – Вип. 1. – С. 258–262.

            Коваленко, О. Е. Модульне діагностування якості навчання студентів робочим професіям [Текст] / О. Е. Коваленко, Є. В. Шматков, Н. А. Шишенко // Проблеми розробки та впровадження модульної системи професійного навчання (Модуль 2001) : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – К., 2001. – С. 98–108.

            Коваленко, О. Е. Упровадження нових методів інформаційних технологій для студентів в якості підвищення ефективності навчального процесу [Текст] / О. Е. Коваленко, В. Д. Мороз, М. А. Карпенко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2001. – Вип. 2 . – С. 170–172.

             Шматков, Є. В. Діагностування психомоторного компоненту навчання студентів робочим професіям [Текст] / Є. В. Шматков, О. Е. Коваленко, Н. А. Шишенко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2001. – Вип. 2. – С. 89–95.

2002

            Коваленко, Е. Э. Методика анализа и диагностики состояния процесса обучения [Текст] / Е. Э. Коваленко, С. Ф. Артюх // Теорія і практика упр. соціал. системами: Філос., психологія, педагогіка, соціол. – 2002. – № 1. – С. 41–47.

            Коваленко, О. Е. Європейська система інженерної педагогіки в Україні [Текст] / О. Е. Коваленко // Професійно-технічна освіта. – 2002. – № 3. – С. 51–55.

            Лобунец, В. И. Методические расчеты численности профессорско - преподавательского состава кафедр учебного заведения [Текст] / В. И. Лобунец, Е. Э. Коваленко // Теорiя i практика упр. соціал. системами: Фiлос., психологiя, педагогiка, соцiол. – 2002. – № 3. – С. 110–116.

2003

            Коваленко, О. Е. Є чим дивувати Старий світ [Текст] : [інтерв'ю ректора УІПА О. Е. Коваленко] / О. Е. Коваленко // Голос України. – 2003. – 3 черв. – С. 13.

            Коваленко, О. Е. Підготовка інженерно–педагогічних кадрів на рівні сучасних вимог [Текст] / О. Е. Коваленко, Ф. Я. Якубов // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2003. – Вип. 5. – С. 32–39.

            Коваленко, О. Е. Проблеми інженерно-педагогічної освіти в Україні [Текст] / О. Е. Коваленко // Педагог професійної школи : збірник наук. пр. / Акад. пед. наук, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Київ. проф.-пед. коледж ім. А. Макаренка. – К., 2003. – Вип. 5. – С. 12–20.

            Томашенко, В. Інженерно-педагогічна освіта в системі якісної підготовки кадрів для професійної освіти [Текст] / В. Томашенко, О. Е. Коваленко // Вiсн. Нац. акад. держ. упр. при Президентовi України. – 2003. – № 4. – С. 165–170.

2004

            Коваленко, Е. Э. Деятельность Украинской инженерно-педагогической академии в свете Болонского процесса [Текст] / Е. Э. Коваленко, А. Т. Ашеров // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2004. – Вип. 8. – С. 20–25.

            Коваленко, О. Е. Досвід розробки менеджменту інженерно-педагогічної освіти [Текст] / О. Е. Коваленко, В. I. Лобунець // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2004. – Вип. 6. – С. 35–43.

            Коваленко, О. Е. Інженерно-педагогічна освіта та Болонський процес [Текст] / О. Е. Коваленко, В. І. Лобунець // Новий колегіум. – 2004. – № 5/6 (27/28). – С. 16–22.

            Коваленко, О. Е. Організаційно-економічні принципи обгрунтування нових профілів підготовки інженерно-педагогічних кадрів [Текст] / О. Е. Коваленко, В. І. Лобунець // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2004. – Вип. 7. – С. 7–15.

            Коваленко, О. Е. Організаційно-методичні основи працевлаштування випускників академії [Текст] / О. Е. Коваленко, В. I. Лобунець // Теорія і практика упр. соціал. системами: Філос., психологія, педагогіка, соціол. – 2004. – № 4. – С. 43–47.

            Коваленко, О. Е. Основні напрямки створення та діяльності науково-методичного центру інженерно-педагогічної освіти в Україні [Текст] / О. Е. Коваленко, В. I. Лобунець // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2004. – Вип. 8. – С. 40–44.

            Коваленко, О. Е. Українська інженерно-педагогічна академія [Текст] / О. Е. Коваленко // Новітня історія України. Імена, звершення, творчість. – К., 2004. – Вип. 2. – С. 94–95.

Основні концептуальні положення розвитку інженерно-педагогічної освіти [Текст] / О. Е. Коваленко, С. Ф. Артюх, В. І. Лобунець, М. К. Резніченко, А. П. Тарасюк // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2004. – Вип. 6. – С. 14–27.

2005

            Коваленко, О. Е. Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми інженерно-педагогічної освіти.Теорія і практика" [Текст] / О. Е. Коваленко, М. I. Лазарєв // Професійно-технічна освіта. – 2005. – № 4. – С. 49–50.

            Коваленко, О. Е. Досвід розробки стандартів вищого навчального закладу [Текст] / О. Е. Коваленко, В. I. Лобунець, А. П. Тарасюк // Новий колегіум. – 2005. – N.3 (31). – С. 32–38.

            Коваленко, О. Е. Інженерно-педагогічні кадри вирішують усе... Або майже все [Текст] / О. Е. Коваленко // Акцент плюс. – 2005. –  № 5-6 (115-116), 24 марта. – С. 8–9.

            Коваленко, О. Е. Концепція професійно-педагогічної підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей [Текст] / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, О. О. Мельниченко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2005. – Вип. 10. – С. 7–20.

            Коваленко, О. Е. Основні напрямки науково-дослідних робіт з проблем інженерно-педагогічної освіти [Текст] / О. Е. Коваленко, В. I. Лобунець // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2005. – Вип. 9. – С. 23–27.

2006

            Коваленко, О. Е. Інженерно-педагогічні кадри вирішують усе, або майже все... [Текст] / О. Коваленко // Вища школа. – 2006. – № 3. – С. 15–25.

            Коваленко, О. Е. Підготовка інженерів-педагогів : нові підходи : матеріали засідання колегії МОН України 22 грудня 2005 р. [Текст] / О. Е. Коваленко // Професійно-технічна освіта. – 2006. – № 1. – С. 7–8.

2007

            Групповое обучение на основе компьютерных технологий [Текст] / Б. М. Арпентьєв, Н. А. Брюханова, А. К. Дука, Е. Э. Коваленко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2007. – Вип. 16. – С. 86–92.

            Коваленко, Е. Э. Состояние и перспективы развития инженерно-педагогического образования в Украине [Текст] / Е. Э. Коваленко ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. // Теория и практика профессионально-педагогического образования : [коллект. моногр.] / Г. М. Романцев [и др.] ; под ред Г. М. Романцева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. – Екатеринбург, 2007. – Т. 1, гл. 5. – С. 75–86.

            Про реалізацію концепції розвитку інженерно-педагогічної освіти в Україні [Текст] / О. Е. Коваленко, В. І. Лобунець, М. І. Лазарев, А. П. Тарасюк // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2007. – Вип. 18–19. – С. 7–18.

2008

            Коваленко, О. Е. Інженерно-педагогічні кадри: нові вимоги сьогодення [Текст] / О. Е. Коваленко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х. : УIПА, 2008. – Вип. 21 . – С. 8–17.

            Коваленко, О. Е. Попереду – перспективи (До 50-річчя створення Української інженерно-педагогічної академії) [Текст] / О. Е. Коваленко // Освіта України. – 2008. – № 92 (5 груд). – С. 6.

            Коваленко, О. Е. Сучасні підходи до управління якістю підготовки фахівців у вищому навчальному закладі [Текст] / О. Е. Коваленко // Теорiя i практика упр. соціал. системами: Фiлос., психологiя, педагогiка, соцiол. – 2008. – № 2. – С. 65–71.

2009

            Белова, Е. К. Матричный способ формирования тематики дипломных работ студентов магистратуры по специальности «Управление учебными заведениями» [Текст] / Е. К. Белова, Е. Э. Коваленко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. праць / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2009. – Вип. 22–23. – С. 212–218.

            Коваленко, О. Е. Організаційно-методичні основи аналізу кваліфікаційних робіт випускників вищого навчального закладу [Текст] / О. Е. Коваленко, С. М. Кучеренко, В. І. Лобунець // Новий колегіум. – 2009. – № 1. – С. 24–30.

2010

            Коваленко, Е. Э. Педагогическая подготовка инженерно-педагогических кадров в контексте развития высшего образования в Украине [Текст] / Е. Э. Коваленко, Н. А. Брюханова // Теория и практика профессионально-педагогического образования : [коллект. моногр.] / Л. З. Тенчурина [и др.] ; под ред Г. М. Романцева ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. – Екатеринбург, 2010. – Т. 2, гл. 9. – С. 165–179.

            Коваленко, О. Е. Професійна підготовка майбутніх інженерів-педагогів у галузі охорони праці та системи безперервної освіти  [Текст] / О. Е. Коваленко, P. M. Тріщ // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2010. – Вип. 26–27. – С. 163–169.

2011
            Коваленко, О. Е. Вимога часу – інженер-педагог: [ректор УІПА О. Е. Коваленко про інновації в роботі начального закладу] [Текст] / О. Е. Коваленко // Освіта. – 2011. – № 14 (9-16 берез.). – С. 12–13.

2012

            Коваленко, О. Е. Інформаційно-комунікаційні технології педагогічної освіти інженерно-педагогічних кадрів [Текст] / О. Е. Коваленко, Н. О. Брюханова, Н. В. Корольова // Вісник Луганського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Сер. Педагогічні науки. – Луганськ, 2012. – № 15, ч. 3. – С. 138–145.

            Коваленко, О. Е. Основним чинником, який визначає доцільність існування будь-якого ВНЗ, є ринок праці [Текст] : Інтерв'ю з ректором УІПА / О. Е. Коваленко // Освіта України. – 2012. – N 18(4 трав.). – С. 6.

            Коваленко, О. Е. Підготовка кваліфікованих педагогічних працівників для системи ПТО [Текст] / О. Е. Коваленко // Професійно-технічна освіта. – 2012. – № 1. – С. 21–22.

2013

            Коваленко, Е. Э. Адаптационная функция методологического компонента в профессионально-педагогическом образовании будущих инженеров-педагогов [Текст] / Е. Э. Коваленко, Н. А. Брюханова // Педагогические и психофизиологические проблемы адаптации детей и молодежи : сб. материалов Всерос. с междунар. участием науч.-практ. Интернет-конф. (18–22 марта 2013 г.) / Белгород. гос. науч.-исслед. Ун-т. – Белгород, 2013. – С. 23–27.

            Коваленко, О. Е. Забезпечення якості професійно-практичної підготовки як необхідна умова інтеграції до європейського освітнього простору [Текст] / О. Е. Коваленко, А. П. Тарасюк // Ефективні технології навчання та виховання в контексті Болонського процесу : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (18–19 квітня 2013 р.). – Донецьк, 2013. – С. 104–106.

            Коваленко, О. Е. Інноваційні проекти як основа для розробки технологічних пропозицій щодо комерціалізації НДР в Українській інженерно-педагогічній академії [Текст] / О. Е. Коваленко // Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., 4–5 жовтня 2013 р, м. Луцьк / Волин. обл. держ. адмін., Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – С. 92–93.

            Коваленко, О. Е. Педагогічний ВНЗ гарантує перше робоче місце [Текст] / О. Е. Коваленко // Освіта. – 2013. – № 44(9–16 жовт.). – С. 6.

            Коваленко, О. Е. Підготовка інженерів-педагогів магістерських програм – якою їй бути? [Текст] / О. Е. Коваленко // Теорія і практика упр. соціал. системами: Філос., психологія, педагогіка, соціол. – 2013. – № 1. – С. 99–106.

            Коваленко, О. Е. Упровадження інноваційних комп’ютерних технологій в Українській інженерно-педагогічній академії [Текст] / О. Е. Коваленко, О. В. Купріянов // Ефективні технології навчання та виховання в контексті Болонського процесу : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (18–19 квітня 2013 р.). – Донецьк, 2013. – С. 99–103.

            Проект створення системи підготовки та підвищення кваліфікації викладачів курсів «Основи енерго– та ресурсозбереження на виробництві, в комунальному господарстві, у сфері послуг та побуту [Текст] / О. Е. Коваленко, Г. І. Канюк, В. Ф. Без'язичний, Т. М. Пугачова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2013. – Вип. 38–39. – С. 13–23.

ДОПОВІДІ ТАТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

1990

            Артюх, С. Ф. Особенности профессиональной инженерной подготовки специализации 03.01.01 – Электроэнергетика [Текст] / С. Ф. Артюх, В. Д. Иванова, Е. Э. Коваленко // Проблемы непрерывного инженерно-педагогического образования : тез. докл. к пленуму УМО по инж.-пед. спец., Ленинград, 17–20 апр. 1990 г. – Свердловск, 1990. – С. 56–60.

1993

Артюх С. Ф. Досвід викладання спеціальних енергетичних дисциплін при модульно–рейтинговій системі організації навчального процесу [Текст] / С. Ф. Артюх, Е. Э. Коваленко, А. Ф. Лопухін// Теоретичні та практичні аспекти проблеми підготовки інженерів-педагогів : матеріали XVII наук.–метод. конф., Харків, 23–24 берез. 1993 р. / Харк. Інж-пед. ін-т. – Х., 1993. – С. 127–131.

1995

            Батицкий В. А. Проектирование профессионального обучения [Текст] / В. А. Батицкий, О. Е. Коваленко // Проблеми ступеневої інженерно-педагогічної освіти : матеріали XVIII наук.-метод. конф., Харків, 22–23 берез. 1995 р. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 1995. – С. 226–228.

1996

            Коваленко, О. Е. Особливості дипломного проектування студентів інженерно–педагогічних спеціальностей [Текст] // Удосконалення організації дипломного проектування, підвищення якості дипломних проектів і робіт : матеріали 19 наук.-метод. конф. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 1996.– С. 3–5.

2000

            Особливості регіональної підготовки студентів-заочників [Текст] / С. Ф. Артюх, О. Е. Коваленко, А. О. Чаусов, Т. В. Чаусова // Шляхи реформування заочної (дистанційної) вищої освіти : тези доп. Всеукр. наук.-метод. конф., Львів, 11–13 жовт. 2000 р. – Київ ; Львів, 2000. – С. 36–37.

2001

            Коваленко, Е. Э. Современные представления о технологическом подходе к обучению [Текст] / Е. Э. Коваленко // Технологічний підхід у дидактиці. Модульне навчання професій : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк, 2001. – С. 42–44.

            Коваленко, О. Е. Навчання майбутніх інженерів-педагогів мотивації навчального процесу [Текст] / О. Е. Коваленко, М. С. Тюріна // Технологічний підхід у дидактиці. Модульне навчання професій : матеріали ІІІ міжнар. наук.–практ. конф. – Донецьк, 2001. – С. 7–8.

2003

            Коваленко, О. Е. Особливості виховної роботи в інженерно-педагогічному вищому навчальному закладі [Текст] / О. Е. Коваленко // Виховання в контексті соціальної адаптації студентства : матеріали Міжнар. наук.–практ. конф.–семінару керівників ВНЗ та вчених–дослідників із проблем виховання студентства в сучасних умовах, Харків, 07.11.2003 р. / Нар. укр. акад. – Х., 2003. – Ч. 2. – С. 52–55.

2005

            Артюх, С. Ф. Роботи академії з розвитку та впровадження модульної системи професійного навчання [Текст] / С. Ф. Артюх, О. Е. Коваленко // Проблеми розробки та впровадження модульної системи професійного навчання : матеріали ІІІ Міжнар. наук.–практ. конф., 18–21 жовт. 2005 р. / Укр. інж.-пед. акад. – Х., 2005. – Ч. 1. – С. 11–12.

            Концептуальні засади формування професійно–педагогічної компетентності інженера-педагога [Текст] / О. Е. Коваленко, М. І. Лазарєв, Н. О. Брюханова, О. О. Мельниченко // XXXVIII науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (24–25 січня 2005; Харків) : зб. тез доп. / Укр. iнж.-пед. акад. – Х., 2005. – Ч. 1. – С. 3.

2007

            Коваленко, Е. Э. Проблема кадрового обеспечения производства в контексте структурных изменений системы образования Украины [Текст] / Е. Э. Коваленко, М. П. Васильева // Глобальні проблеми людства як фактор трансформації освітніх систем : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф.-семінару керівників ВНЗ та вчених-дослідників із проблем освіти, Харків, 1-3 лютого 2007 р. / Нар. укр. акад. – Х., 2007. – С. 68–76.

2011

            Коваленко, О. Е. Удосконалення планування роботи кафедри вищого навчального закладу на інноваційних засадах [Текст] / О. Е. Коваленко // Наука і вища освіта : тези доп. учасників ХІХ Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених м. Запоріжжя, 21-22 квітня 2011 р. : у 3 т. / Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя, 2011. – Т. 3. – С. 134.

2012

            Коваленко, Е. Э. Состояние и перспективы развития инженерно–педагогического образования Украины [Текст] / Е. Э. Коваленко, А. В. Куприянов, Г. И. Канюк // Новые задачи инженерного образования для нефтегазохимического комплекса в условиях членства России в ВТО : сб. докл. и программа междунар. науч. школы (26-30 ноября 2012 г.) / Казанский нац. исслед. техн. ун-т. – Казань, 2012. – С. 93–98.

            Коваленко, О. Е. Виступ [Текст] / О. Е. Коваленко // Про участь центральних та регіональних органів виконавчої влади, об'єднань роботодавців у формуванні трудового потнціалу держави та професійній підготовці квалікованих робітників для сучасної економіки України : матеріали слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти 21 грудня 2011 року / голова ред. кол. М. Г. Луцький. – К., 2012. – С. 48–51.

2013

            Коваленко, О. Е. Використання Національної рамки кваліфікацій у співпраці з університетами країн СНД Азійського регіону [Текст] / О. Е. Коваленко // Міжнародна співпраця університетів як невід'ємна складова інноваційного розвитку вищої школи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 16-18 травня 2013 р., м. Чернівці / Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – С. 49–50.

            Коваленко, О. Е. Розвиток інноваційного потенціалу інженерно-педагогічної освіти в Україні [Текст] / О. Е. Коваленко // Актуальні проблеми формування та управління потенціалом підприємств в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку : матеріали заоч. наук.-практ. конф., Харків, 22–25 жовтня 2013 року / Укр. інж.-пед. акад., Департамент економіки та міжнар. відносин ХОДА, Укр. держ. акад. залізн. трансп., Нац. авіац. ун-т. – Х. : [б. в.], 2013. – С. 3–5.

СТАТТІ ТА ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ,
ЯКІ НАДРУКОВАНІ В ЗАРУБІЖНИХ ВИДАННЯХ

2000

            Artyukh, S. F. Die Besonderheit der Ingenieurpadagogischen Vorbereitung der Lehrer der speziellen Disziplinen verschiedener Qualifikationsniveaus [Text] / S. F. Artyukh, O. E. Kovalenko // Unique und Exzellent Ingenieurausbildung im 21 Jahrhundert : Report des 29 International Symposiums «Ingenieurpadagogik 2000». – 2000. – Bd. 44.

Kovalenko, О. Е. Comparative analysis of the European system of teaching the engineering pedagogic and system of special pedagogical training in Ukraine [Text] / O. E. Kovalenko // Organ of the international society for engineering education / Klagenfurt University, June 2000. – Klagenfurt : IGIP, 2000. – A–9022.

2001

            Kovalenko, О. Е. Formation in the Future Teacher-Engineers of Pedagogical Skills and Creative Abilities, Determined by the Requirements of Their Future Work [Text] / O. E. Kovalenko // International Seminar on Developing Students‘ Abilities on Innovation and Enterprising at Vocational Schools in the 21 Century : conference proceedings. – Tianjin, 2001. – P. 26–32.

            Kovalenko, О. Е. Methods of Setting Educational Goals in the Ukrainian Engineering Pedagogics [Text] / O. E. Kovalenko // Unique und Exzellent Ingenieurausbildung im 21 Jahrhundert : report des 30 International Symposiums Ingenieurpadagogik, 2001.

2002

            Коваленко, Е. Э. Инженерно-педагогическое образование в Украине: проблемы, перспективы [Текст] // International scientific conference “Unitech’02”, Gabrovo, Bulgaria, 21–22 November 2002. – Gabrovo, 2002. – P. 587–590.

            Коваленко, Е. Э. Классификация и способы описания методик обучения техническим дисциплинам в Украинской инженерной педагогике [Текст] / Е. Э. Коваленко // Ingenieur des 21 Jahrhunderts : referate des 31 Internationalen Symposiums / Sankt-Petersburger staatliches Bergbauinstitut (Technische Universitat). – Sankt-Petersburg, 2002. – Bd. 1(47).

            Коваленко, Е. Э. Особенности подготовки квалифицированных педагогических кадров для профессионального образования Украины [Текст] / Е. Э. Коваленко // Modern skill development / Tianjin University of Technology and Education. – Tianjin, 2002. – N 4.

2004

            Kovalenko, O. Expert Formation of Technical Subject Contents in «high school – enterprise» System [Text] / O. E. Kovalenko, M. I. Lazarev, L. D. Fesenko // International Conference on Vocational Skill Education & Training : collection of articles. – Tianjin, 2004. – P. 101–107.

2005

Kovalenko, О. Е. Application of the systems approach to the formation of the Ukrainian engineering pedagogics [Text] / O. E. Kovalenko // Journal of Jiangsu teachers university of technology. – 2005. – Vol. 11, no. 6(43). – P. 1–6.

            Kovalenko, O. E. Category “Competence” as the standard of requirements for educational–qualification characteristic of engineer-teacher [Text] / O. E. Kovalenko // Design of Education in the 3-rd Millenium Frontiers in Engineering Education : proceedings of the 34-th International Engineering Education Symposium IGIP / Yeditepe University. – Istambul, 2005. – Vol. 1. – P. 210–216.

2006

            Коваленко, Е. Э. Определение квалификационных требований к европейскому инженеру-педагогу [Текст] / Е. Э. Коваленко // Международна научна конференция УНИТЕХ'06 : междунар. науч. конференция: сборники доклади / Технически университет Габрово. – Габрово : Университет. Изд-во "Васил Априлов", 2006. – Т. 3. – С. 176–182. – ISBN 954-683-353-3. – ISBN 978-954-683-353-2.

            Коваленко, Е. Э. Состояние и перспективы развития інженерно-педагогического образования Украины [Текст] / Е. Э. Коваленко // CO-MAT-TECH 2006” : 14 International Scientific Conference : proceedings of the Abstracts, Trnava 19-20 october 2006. – Trnava, 2006. – С. 95.

2008

            Kovalenko, O. Condition of perspective for engineer-pedagogic education development in Ukraine [Text] / O. Kovalenko, D. Коvalenko // International scientific conference “UNITECH 2008”Gabrovo, Bulgaria, 21–22 November 2008 : proceedings / Technical University of Gabrovo. – Gabrovo, 2008. – Vol. 3. – P. 329–333.

2010

            Kovalenko, О. Е. The problems of implementing a module–ranking of the teaching process : Organization and experience of their solution [Text] / O. E. Kovalenko, G. I. Sazhko // Diversity unifies – Diversity in Engineering Education : proceedings of the Joint International IGIP–SEFI Annual Conference, 19–22 September 2010, Trnava, Sloivakia. – Trnava, 2010. – P. 467–469.

2012

            Kovalenko, O. Content Elements of Training Teachers of Engineering Disciplines [Text] = Элементы содержания подготовки преподавателей технических дисциплин / O. E. Kovalenko, A. V. Kupriyanov, G. I. Zelenin // Proceedings of 15th International Conference on Interactive Collaborative Learning and 41st International Conference on Engineering Pedagogy (26–28 September, 2012). – Villach, 2012.

ВИДАННЯ ЗА РЕДАКЦІЄЮ
О. Е. КОВАЛЕНКО

2003

Бєлова, О. K. Методика професійного навчання. Практикум з дидактичного проектування [Текст] : навч. посіб. для інж.-пед. спец. / О. К. Бєлова ; ред. О. Е. Коваленко  ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 60 с. : iл.

            Бєлова, О. K. Методичні вказівки по виконанню методичної частини дипломних проектів (робіт) [Текст] : навч. посібник для інж.-пед. спец.:7.01.01.04.09; 7.01.01.04.10; 7.01.01.04.28 / О. К. Бєлова, Г. В. Ізюмська ; ред. О. Е. Коваленко ; Укр. iнж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 40 с. : iл.

            Педагогіка вищої школи. Моделі освітньої та фахової підготовки [Текст] : програма навч. курсу і метод. рек. до її впровадження / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Н. О. Брюханова ; ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2003. – 48 с. – Библиогр.: с.48 (19 назв)

            Педагогіка вищої школи. Світовий досвід та тенденції розвитку вищої освіти [Текст] : програма навч. курсу і метод. рек. до її впровадження / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. Н. О. Брюханова ; ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2003. – 29 с. – Бібліогр.: с.28–29 (22 назви) .

            Педагогічна практика. Програма та методичні вказівки [Текст] : навч. посіб. для інж.-пед. спец. / В. В. Бєлікова, І. П. Чепурко, Н. О. Брюханова, В. Б. Бакатанова, О. А. Макаренко ; відповід. ред. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2003. – 43 с.

            Педагогічне стажування [Текст] : програма і метод. вказівки до пед. стажування для слухачів магістратури / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: Н. О. Брюханова, І. П. Чепурко, В. В. Бєлікова, В. Б. Бакатанова, О. А. Макаренко ; відповід. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2003. – 21 с.

            Программа и методические указания к педагогической практике [Текст] : для студентов инж.-пед. спец. / Укр. инж.-пед. акад. ; сост. В. В. Беликова, И. П. Чепурко, Н. А. Брюханова ; ред. Е. Э. Коваленко. – Х. : [б. и.], 2003. – 36 с.

            Професійна педагогіка. Теорія і методика виховної роботи у ПТЗО [Текст] : метод. рек. до семінарсько-практич. занять з розділу для інж.-пед. спец. / Укр. інж.-пед. акад. ; І. Б. Васильєв, О. А. Макаренко ; ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2003. – 44 с.

2004

            Концепція розвитку інженерно–педагогічної освіти в Україні [Текст] : проект / Укр. інж.-пед. акад. ; керівник авт. кол. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2004. – 19 с.

            Методика навчання з технічних дисциплін [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-метод. студ. конф., (23-25 листопада 2004 р.) / Укр. інж.-пед. акад. ; под ред.: О. Е. Коваленко, С. Ф. Артюх, М. І. Лазарєв, Б. М. Арпентьєв, М. Г. Ілюха, А. Т. Ашеров, О. А. Мельниченко, А. М. Баранов, С. П. Бочарова. – Х. : [б. в.], 2004. – 83 с. .

            Науково-практична конференція (37-ма; 4-5 лютого 2004; Харків). Програма [Текст] / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2004. – 13 с.

            Науково-практична конференція (37-ма; 2004; Харків) [Текст] : зб. наук. пр. Секція 1. Педагогіка, психологія, проблеми інженерно-педагогічної освіти / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2004. – 84 с. : іл.

            Науково-практична конференція (37-ма; 2004; Харків) [Текст] : зб. наук. пр. Секція 2. Філософія, історія, політологія і мовознавство / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2004. – 21 с.

            Науково-практична конференція (37-ма; 2004; Харків) [Текст] : зб. наук. пр. Секція 3. Механіка і машинобудування / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2004. – 89 с. : іл.

            Науково-практична конференція (37-ма; 2004; Харків) [Текст] : зб. наук. пр. Секція 4. Радіоелектроніка, інформатика і кібернетика / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2004. – 100 с. : іл.

            Науково-практична конференція (37-ма; 2004; Харків) [Текст] : зб. наук. пр. Секція 5. Електротехніка, енергетика, енергозбереження / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2004. – 86 с. : іл.

            Науково-практична конференція (37–ма; 2004; Харків) [Текст] : зб. наук. пр. Секція 6. Фізико-технічні проблеми матеріалознавства / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2004. – 58 с. : іл.

            Науково-практична конференція (37-ма; 2004; Харків) [Текст] : зб. наук. пр. Секція 7. Економіка / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2004. – 75 с. : іл.

            Науково-практична конференція (37-ма; 2004; Харків). Секція 8: Фізико-математичні науки [Текст] : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2004. – 78 с. : іл.

            Науково-практична конференція (37-ма; 2004; Харків). Секція 9: Технологія легкої промисловості [Текст] : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2004. – 29 с. : іл.

2005

            Проблеми інженерно-педагогічної освіти [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 9 / Укр. інж.-пед. акад. ; ред. О. Е. Коваленко. – Х. : УIПА, 2005. – 253 с.

            Проблеми інженерно-педагогічної освіти [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 10 / Укр. інж.-пед. акад. ; ред. О. Е. Коваленко. – Х. : УIПА, 2005. – 314 с.

            Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы інженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education [Текст]: зб. наук. пр. Вип. 11 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. Е. Э. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2005. – 240 с.

            Проблеми розробки та впровадження модульної системи професійного навчання [Текст] : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2005 р. Ч. 1 / ред. кол.: О. Е. Коваленко, С. Ф. Артюх, С. П. Бочарова, М. І. Лазарєв, Б. М. Арпентьєв, А. Т. Ашеров, В. В. Будко. – Х. : [б. в.], 2005. – 110 с.

            Проблеми розробки та впровадження модульної системи професійного навчання [Текст] : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2005 р. Ч. 2 / Укр. інж.-пед. акад., Укр. міжгалузевий центр модульного навчання ; ред. кол. О. Е. Коваленко, С. Ф. Артюх, С. П. Бочарова, М. І. Лазарєв, Б. М. Арпентьєв, А. Т. Ашеров, В. В. Будко ; год. ред. О. Е. Коваленко. – К. : [б. в.], 2005. – 70 с.

2006

            Брюханова, Н. О. Методика навчання викладачів технічних дисциплін проектуванню дидактичних матеріалів [Текст] : метод. рек. для викладачів / Н. О. Брюханова; під ред. О. Є. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 145 с. : іл. – Текст рос. мовою. – Бібліогр.: с. 56–58 (50 назв).

Брюханова, Н. О. Управління навчальним закладом: діяльнісний підхід в освіті [Текст] : конспект лекцій та метод. рек. щодо вивчення курсу / Н. О. Брюханова, Д. В. Коваленко ; ред. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 292 с. – Бібліогр.: с. 8–13 (108 назв).

            Методика навчання з технічних дисциплін [Текст] : матеріали Всеукр. студ. наук.-метод. конф. (12-13 квітня 2006 р.) / Укр. інж.-пед. акад. ; ред. кол.: О. Е. Коваленко, С. Ф. Артюх, М. І. Лазарєв, Б. М. Арпентьєв, М. Г. Ілюха, А. Т. Ашеров, О. А. Мельниченко, А. М. Баранов, С. П. Бочарова. – Х. : [б. в.], 2006. – 110 с.

            Методологія, методи та засоби управління навчальним закладом [Текст] : метод. вказівки з виконання курс. роботи з дисц. для студентів зі спец. 8.000009 "Управління навч. закладом" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: П. Ю. Баранов, В. В. Бєлікова; під заг. ред. д–ра пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2006. – 36 с. : іл.

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (39-та; 26-27 січня 2006; Харків) Ч. 2. Секції: Автоматики та радіоелектроніки. Економіки. Електроенергетики [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2006. – 96 с. : іл.

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (39-та; 26-27 січня 2006; Харків) [Текст] : зб. тез доп. Ч. 3. Секції: Комп'ютерних технологій. Фізико–математичних наук. Технології хімічної та легкої промисловості / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2006. – 84 с. .

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (39-та; 26–27 січня 2006; Харків) [Текст] Ч. 1. Секції: Педагогіки, психології, проблем інженерно-педагогічної освіти. Механіки і машинобудування. Електротехніки, систем управління і контролю виробничих процесів [Текст] : зб. тез доп. / Укр. iнж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2006. – 86 с. : іл.

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (39-та; 26-27 січня 2006; Харків) Ч. 4. Секції: Філософії, історії, політології і мовознавства. Електротехніки, енергетики, енергозбереження. Фізико-технічних проблем матеріалознавства [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2006. – 93 с.

Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (40-ва; 19-20 грудня 2006 р.; Артемівськ) [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Артемівськ : [б. в.], 2006. – 102 с. : іл.

            Проблеми інженерно-педагогічної освіти [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 12 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : УIПА, 2006. – 270 с. : іл.

            Проблеми інженерно–педагогічної освіти [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 13 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : УIПА, 2006. – 300 с. : іл.

            Проблеми інженерно–педагогічної освіти [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 14-15 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2006. – 488 с.

            Управління навчальним закладом: контроль в системі освіти [Текст] : робоча програма, метод. реком. по опрацюванню курсу та контр. завдання для денної та заоч. форми навчання спец. 8.00009 "Управління навч. закладом" / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд. В. В. Бєлікова ; ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2006. – 290 с. : іл.

2007

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (40-ва; 24-25 січня 2007; Харків) [Текст] : програма / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2007. – 39 с. .

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (40-ва; 24-25 січня 2007 р.). Ч. 7: Секції: Технології та якості в машинобудуванні; Автоматизованного виробництва в машинобудуванні; Опору матеріалів та теоретичної механіки [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2007. – 40 с. : рис.

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (40-ва; 24-25 січня 2007; Харків). Ч. 1: Секції: Педагогіки та проблем інженерно-педагогічної освіти; Електроенергетики; Теплоенергетичних установок; Прикладної математики; Іноземних мов [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2007. – 95 с.

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (40-ва; 24-25 січня 2007; Харків). Ч. 2: Секції: Систем управління технологічними процесами і об'єктами; Автоматики та радіоелектроніки; Інформатики і комп'ютерних технологій; Теоретичної та загальної електротехніки; Вищої математики [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2007. – 92 с.

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (40-ва; 24-25 січня 2007; Харків). Ч. 3: Секції: Хімії, машин і апаратів хімічних виробництв; Технології легкої промисловості [Текст] : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2007. – 64 с. : іл.

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (40-ва; 24-25 січня 2007; Харків). Ч. 4: Секції: Зварювального виробництва; Охорони праці та навколишнього середовища; Загальної та експериментальної фізики [Текст] : збірник тез доповідей / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2007. – 56 с. : іл.

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (40-ва; 24-25 січня 2007; Харків). Ч. 5: Секції: Українознавства, історії і політології; Філософії; Креативної педагогіки та інтелектуальної власності; Економічної теорії та фінансів [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2007. – 46 с.

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (40-ва; 24-25 січня 2007; Харків). Ч. 6: Секції: Економіки промислового підприємства та маркетингу. Менеджменту [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2007. – 76 с.

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (40-ва; 24-25 січня 2007; Харків). Ч. 7: Секції: Технології та якості в машинобудуванні; автоматизованого виробництва в машинобудуванні; Опору матеріалів та теоретичної механіки [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2007. – 40 с. : іл.

            Проблеми інженерно-педагогічної освіти [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 16 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : УIПА, 2007. – 417 с.

            Проблеми інженерно-педагогічної освіти [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 17 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : УIПА, 2007. – 416 с.

            Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 18-19 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : УIПА, 2007. – 352 с.

2008

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (41-ша; 28-29 січня 2008; Харків) Ч. 4: Зварювального виробництва; Охорони праці та навколишнього середовища; Поліграфічного виробництва та комп'ютерної графіки; Загальної та експериментальної фізики [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2008. – 59 с.

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (41-ша; 28-31 січня 2008; Харків) Ч. 2: Секції: Технології легкої промисловості; Хімії, машин і апаратів хімічних виробництв; Фізичного виховання [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2008. – 54 с.

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (41-ша; 28-31 січня 2008; Харків) Ч. 6: Секції: Систем управління технологічними процесами і об'єктами; Автоматики та радіоелектроніки; Інформатики і комп'ютерних технологій; Теоретичної та загальної електротехніки; Вищої математики; Сучасних інформаційно-бібліотечних технологій [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2008. – 92 с.

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (41-ша; 29-30 січня 2008; Харків) Ч. 1: Секції: Педагогіки та проблем інженерно–педагогічної освіти; Електроенергетики; Теплоенергетичних установок; Прикладної математики; Іноземних мов [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2008. – 104 с.

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (41-ша; 29-30 січня 2008; Харків) Ч. 3: Секції: Загальної та інженерної психології; Опору матеріалів та теоретичної механіки; Промислового та автомобільного транспорту; Технологій та управління якістю в машинобудуванні; Автоматизованого виробництва в машинобудуванні [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2008. – 59 с.

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (41-ша; 29-30 січня 2008; Харків) Ч. 5: Економіки промислового підприємства та маркетингу; Креативної педагогіки і інтелектуальної власності; Українознавства і політології;  Економічної теорії і фінансів [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2008. – 90 с.

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (41-ша; 29–30 січня 2008; Харків) Ч. 7: Секції: Менеджменту; Філософії і освітніх технологій [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2008. – 76 с.

            Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования [Текст]: зб. наук. пр. Вип. 21 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : УIПА, 2008. – 254 с.

            Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования [Текст]: зб. наук. пр. Вип. 20 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : УIПА, 2008. – 282 с.

2009

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (42-га; 19-21 лютого 2009; Харків). Ч. 4: Механіко-технологічний факультет. Секція: Загальної та експериментальної фізики [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2009. – 16 с.

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (42-га; 19-20 лютого 2009; Харків). Ч. 4: Механіко-технологічний факультет. Секції: Зварювального виробництва; Охорони праці,  стандартизації та сертифікації; Поліграфічного виробництва і комп'ютерної графіки [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2009. – 38 с.

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (42-га; 19-20 лютого 2009; Харків). Ч. 6: Секції: Систем управління технологічними процесами і об'єктами; Автоматики та радіоелектроніки; Інформатики і комп'ютерних технологій; Теоретичної та загальної електротехніки; Вищої математики; Сучасних інформаційно-бібліотечних технологій [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2009. – 80 с.

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (42-га; 19-20 лютого 2009; Харків). Ч. 1: Секція: Педагогіки та проблем інженерно–педагогічної освіти; Електроенергетики; Теплоенергетичних установок; Прикладної математики; Іноземних мов [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2009. – 91 с.

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (42-га; 19-20 лютого 2009; Харків). Ч. 3: Секції: Загальної та інженерної психології; Опору матеріалів та теоретичної механіки; Промислового та автомобільного транспорту; Технологій та управління якістю в машинобудуванні; Автоматизованого виробництва в машинобудуванні [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2009. – 41 с.

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (42-га; 19-20 лютого 2009; Харків). Ч. 5: Секції: Менеджменту; Економічної теорії і фінансів; Українознавства і політології; Філософії і освітніх технологій;  Креативної педагогіки і креативної власності; Економіки промислового підприємства і маркетингу [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2009. – 124 с.

            Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы інженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education [Текст]: зб. наук. пр. Вип. 24-25 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. – Х. : УIПА, 2009. – 496 с. – Присвячується пам'яті академіка В. С. Ледньова.

            Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education [Текст]: зб. наук. пр. Вип. 22-23 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2009. – 376 с. : рис., табл.

            Студентська наукова конференція (43-я; січень-лютий 2009; Харків). Ч. 4: Механіко-технологічний факультет. Секція: Загальної та експериментальної фізики [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад.) ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2009. – 20 с.

2010

            Методика викладання у вищій школі [Текст] : метод. вказівки щодо організації та планування самост. роботи студентів магістратури за спец. 8.030601 "Менеджмент організацій" / Укр. інж.-пед. акад. ; С. А. Лисенко ; під заг. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2010. – 52 с. : табл.

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (43-тя; 19 лютого 2010; Харків). Ч. 2: Секції: Хімії, машин і апаратів хімічних виробництв, Технологій та дизайну, Фізичного виховання [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2010. – 52 с.

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (43-тя; 19 лютого 2010; Харків). Ч. 3: Секції: Загальної та інженерної психології, Опору матеріалів та теоретичної механіки, Металоріжучого обладнання і транспортних систем, Технологій та управління якістю в машинобудуванні, Інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2010. – 43 с.

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (43-тя; 19-20 лютого 2010; Харків). Ч. 4: Секції: Загальної та експериментальної фізики; Охорони праці, стандартизації та сертифікації; Поліграфічного виробництва і комп'ютерної графіки [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2010. – 48 с.

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (43-тя; 19-20 лютого 2010; Харків). Ч. 5. Розд. 1: Секції: Педагогіки та методики професійного навчання; Філософії і освітніх технологій; Українознавства і політології; Креативної педагогіки і креативної власності [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2010. – 62 с.

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (43-тя; 19-20 лютого 2010; Харків). Ч. 5. Розд. 2: Секції: Менеджменту; Економічної теорії і фінансів; Економіки промислових підприємств та маркетингу [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2010. – 114 с.

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (43-тя; 19-20 лютого 2010; Харків). Ч. 6: Секції: Систем управління технологічними процесами і об'єктами; Автоматики та радіоелектроніки, Інформатики і комп'ютерних технологій; Теоретичної та загальної електротехніки; Сучасних інформаційно-бібліотечних  технологій [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2010. – 68 с.

            Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы інженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 26-27 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2010. – 271 с. : рис., табл.

            Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы інженерно-педагогического образования  = Problems of engineering pedagogic education [Текст]: зб. наук. пр. Вип. 28-29 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2010. – 276 с. : рис., табл. –

            Студентська наукова конференція (44-та; 19-20 лютого 2010; Харків). Ч. 4. Секції: Загальної та експериментальної фізики; Охорони праці, стандартизації та сертифікації; Поліграфічного виробництва і комп'ютерної графіки [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2010. – 60 с.

2011

            Інженерно-педагогічна освіта у дослідженнях науковців [Текст] / Укр. інж.-пед. акад. ; за заг. ред.: О. Е. Коваленко, Л. В. Штефан. – Х. : [б. в.], 2011. – 313 с. : фот. –  ISBN 978-966-8669-98-2.

            Лисенко, С. А. Риторика [Текст] : конспект лекцій для студентів інж.-пед. спец. / С. А. Лисенко, О. Й. Бєлєй ; під заг. ред. д-ра пед. наук, проф. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 60 с. – Бібліогр.: с. 53–54 (22 назви), с. 58–59 (20 назв) .

            Методологія, методи та засоби управління навчальним закладом [Текст] : метод. вказ. з виконання курс. роботи для спец. 8.000009 "Управління навч. закладом" / І. М. Шалімова, В. В. Бєлікова ; під заг. ред. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 40 с. .

            Наукові школи Української інженерно-педагогічної академії / Укр. інж.-пед. акад.; голова ред. ради О. Е. Коваленко ; уклад.: М. І. Лазарєв, С. В. Драгун, О. О. Мельниченко. – Х. : [б. в.], 2011. – 153 с.

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (44-а ; 18-25 лютого 2011 р. ; Харків). Ч. 2 Секції : Хімії, нафтоорганічного синтезу та хімічних технологій. Технології харчової промисловості. Технологій та дизайну. Фізичного виховання [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2011. – 60 с.

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (44-та ; 18-25 лютого 2011 р. ; Харків). Ч. 4. Секції : Вищої та прикладної математики. Загальної та експериментальної фізики. Охорони праці, стандартизації та сертифікації. Поліграфічного виробництва і комп'ютерної графіки. Теоретичної та загальної електротехніки [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2011. – 72 с.

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (44-та; 18–25 лютого 2011 р.). Ч. 5. Розд. 1: Секції: Педагогіки та методики професійного навчання; Психології, філософії і освітніх технологій; Українознавства і політології; Креативної педагогіки і інтелектуальної власності [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2011. – 63 с. : рис., табл.

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (44-та; 18-25 лютого 2011 р.). Ч. 5. Розд. 2: Секції: Економіки підприємства та освітньої діяльності; Менеджменту [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2011. – 81 с.

Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 30-31 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2011. – 313 с. : табл., рис.

            Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно–педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education [Текст]: зб. наук. пр. Вип. 32-33 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов.  ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2011. – 322 с. : табл., рис.

            Студентська науково-практична конференція (45-а ; листопад-грудень 2011 р. ; Харків). Ч. 4. Секції : Вищої та прикладної математики. Загальної та експериментальної фізики. Охорони праці, стандартизації та сертифікації. Поліграфічного виробництва і комп'ютерної графіки. Теоретичної та загальної електротехніки [Текст] : зб. тез доп. / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2011. – 88 с.

            Якість технологій та освіти [Текст] = Качество технологий и образования = Quality of technologies and education : збірник наук. пр. Вип. 1 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д–р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. – Видається з червня 2011 р. 2 рази на рік. – Х. : [б. в.], 2011. – 133 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. .

            Якість технологій та освіти = Качество технологий и образования = Quality of technologies and education [Текст]: зб. наук. пр. Вип. 2 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2011. – 220 с. : рис., табл., граф.

2012

            Видання професорсько-викладацького складу та співробітників кафедри педагогіки та методики професійного навчання Української інженерно-педагогічної академії (1991-2012 рр.) [Текст] : наук.-допоміж. бібліогр. покаж. / Укр. інж.-пед. акад., Наукова б-ка ; упоряд.: О. І. Єрьоміна, С. В. Карпенко ; відповід. ред. Н. М. Ніколаєнко ; наук. конс. О. Е. Коваленко. – Х. : УIПА, 2012. – 203 с. : фот. – (Праці кафедр УІПА)

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (45–а; 2 березня 2012 р.; Харків) [Текст] : зб. тез доп. Ч. 2. Технологічний факультет. Секції : Хімії, нафтоорганічного синтезу та хімічних технологій. Технології харчової промисловості. Технологій та дизайну. Фізичного виховання / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2012. – 88 с. : табл., рис.

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (45-а; 2-15 березня 2012 р.; Харків) [Текст] : зб. тез доп. Ч. 3. Факультет інтегрованих технологій в виробництві та освіті. Секції : Інтегрованих технологій в машинобудуванні та зварювального виробництва. Опору матеріалів та теоретичної механіки. Металоріжучого обладнання та транспортних систем / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2012. – 43 с. : рис.

            Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы інженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education [Текст]: зб. наук. пр. Вип. 34-35 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. д–р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2012. – 347 с. : табл., рис.

            Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования  = Problems of engineering pedagogic education [Текст]: зб. наук. пр. Вип. 36 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. д–р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2012. – 270 с. : табл., рис.

            Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы инженерно-педагогического образования  = Problems of engineering pedagogic education [Текст]: зб. наук. пр. Вип. 37 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2012. – 364 с. : табл., рис.

2013

            Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы інженерно-педагогического образования  = Problems of engineering pedagogic education [Текст]: зб. наук. пр. : Вип. 38-39 / Укр. інж.-пед. акад. ; гол. ред. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2013. – 471 с. : табл., рис.

            Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы інженерно-педагогического образования  = Problems of engineering pedagogic education [Текст]: зб. наук. пр. Вип. 40-41 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2013. – 317 с. : табл., рис.

            Студентська науково-практична конференція (48-ма; 12 грудня 2013 р.; м. Харків) [Текст] : зб. тез доп. Ч. 1. Технологічний факультет. Секції: Хімії, нафтоорганічного синтезу та хімічних технологій; Технології харчової промисловості; Технологій та дизайну; Поліграфічного виробництва та комп'ютерної графіки / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету д-р пед. наук, проф., ректор УІПА О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2013. – 114 с.

            Якість технологій та освіти = Качество технологий и образования = Quality of technologies and education [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 3 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2013. – 94 с. : табл., рис.

            Якість технологій та освіти = Качество технологий и образования = Quality of technologies and education [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 4 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2013. – 89 с. : табл., рис.

2014

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (47-ма; 15 травня 2014 р.; м. Харків) [Текст] : зб. тез доп. Ч. 5. Факультет економічних, управлінських та освітніх технологій. Секції:. Економіки та організації діяльності суб'єктів господарювання; Креативної педагогіки та інтелектуальної власності; Менеджменту; Українознавства і політології / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету д-р пед. наук, проф., ректор УІПА О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2014. – 45 с.

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (47-ма; 15 травня 2014 р.; м. Харків) [Текст] : зб. тез доп. Ч. 1. Технологічний факультет. Секції:. Хімії, нафтоорганічного синтезу та хімічних технологій; Технології харчової промисловості; Технологій та дизайну; Поліграфічного виробництва та комп'ютерної графіки / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету д-р пед. наук, проф., ректор УІПА О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2014. – 91 с. : табл., рис.

            Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та співробітників академії (47-ма; 2014 р.; м. Харків) [Текст] : зб. тез доп. Ч. 6 Секції. Систем управління технологічними процесами і об'єктами; Радіоелектроніки та комп'ютерних систем; Інформатики і комп'ютерних технологій / Укр. інж.-пед. акад. ; голова оргкомітету О. Е. Коваленко. – Х. : [б. в.], 2014. – 42 с. : табл., рис.

            Проблеми економіки освіти в Україні [Текст] : колективна монографія / В. В. Прохорова [та ін.]; за ред. О. Е. Коваленко. – Х. : НТМТ, 2014. – 110 с. : ил., табл. –ISBN 978-617-578-201-3.

            Проблеми інженерно-педагогічної освіти = Проблемы інженерно-педагогического образования = Problems of engineering pedagogic education [Текст]: зб. наук. пр. Вип. 42-43 / Укр. інж.-пед. акад. ; голов. ред. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко. – Х. : УІПА, 2014. – 299 с. : рис., табл.

ДИСЕРТАЦІЇ,
ВИКОНАНІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ О. Е. КОВАЛЕНКО

2004
            Лазарєв, М. І. Теоретичні і методичні засади моделювання змісту загально інженерних дисциплін для технології навчання студентів [Текст] : автореф. ... дис. доктора пед. наук :13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / М. І. Лазарєв ; наук. конс. О. Е. Коваленко ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х. : [б. в.], 2004. – 40 с.

2006

            Лазарєва, Т. А. Формування професійних умінь із загальної хімічної технології у майбутніх інженерів засобами задачного навчання [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / Т. А. Лазарєва ; наук. кер. О. Е. Коваленко ; Луганський нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : [б. в.], 2006. – 20 с.

            Назаркін, О. А. Методика навчання спеціальної автомобільної підготовки курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни) / О. А. Назаркін ; наук. кер. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 50 с. .

            Сажко, Г. І. Методика формування ергономічних знань та умінь майбутніх інженерів–педагогів в галузі комп'ютерних технологій [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни) / Г. І. Сажко ; наук. кер. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 50 с.

2007

            Сукачова, Г. П. Формування професійного мовленевого етикету інженера-педагога у навчально-виховному процесі [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Г. П. Сукачова ; наук. кер. О. Е. Коваленко ; Ін-т проф.-техн. освіти АПН України. – К. : [б. в.], 2007. – 18 с.

2008

            Хоменко, С. В. Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп'ютерних технологій [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук 13.00.02 – теорія та методика навчання (техн. дисц.) / С. В. Хоменко ; наук. кер. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 20 с. .

2009

            Костюченко, М. П. Проектування інтегрованого змісту технічних дисциплін модульного навчання у професійно–технічних навчальних закладах [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук 13.00.02 – теорія та методика навчання (техн. дисц.) / М. П. Костюченко ; наук. кер. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 20 с.

2011

            Бачієва, Л. О. Методика навчання основ наукових досліджень майбутніх фахівців з машин та апаратів хімічних виробництв [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Л. О. Бачієва ; наук. кер. доктор пед. наук, проф. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2011. – 20 с.

2013

            Штефан, Л. В. Теоретичні і методичні засади формування інноваційної культури майбутніх інженерів–педагогів у процесі професійної підготовки [Текст] : автореф. дис. ... доктора пед. наук спец. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Л. В. Штефан ; наук. конс. доктор пед. наук, проф. О. Е. Коваленко ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х. : [б. в.], 2013. – 40 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 32–38 (64 назви).

2014

            Майський, Г. Ю. Формування професійно-педагогічних умінь студентів інженерно-педагогічних спеціальностей у процесі педагогічної практики [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук спец. 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни) / Г. Ю. Майський ; наук. кер. д–р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2014. – 20 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 16–18 (16 назв).

2015

            Лазарєва, Т. А. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніїх інженерів-технологів харчової галузі до творчої професійної діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук спец. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Т. А. Лазарєва ; наук. конс. д-р пед. наук, проф. О. Е. Коваленко ; Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. – К. : [б. в.], 2015. – 40 с.

ПАТЕНТИ

2007

         Пат. 23614 Украина, МПК8 G 09 B 5/00. Спосіб навчання на базі комп'ютерних технологій групи тих, кого навчають [Текст] / Б. М. Арпентьєв, О. Е. Коваленко, А. К. Дука, Н. О. Брюханова ; Укр. інж.-пед. акад. – № u 2006 06305 ; заявл. 06.06.2006 ; опубл. 11.06.2007, Бюл. № 8. – 7 с. : рис.

ЗВІТИ І РЕКЛАМА

2000

         Абітурієнту Української інженерно-педагогічної академії [Текст] / Укр. інж.-пед. акад. ; уклад.: О. Е. Коваленко С. Л. Жубр ; ред. С. Ф. Артюх. – Х. : УIПА, 2000. – 48 с.

2004

         Абітурієнту Української інженерно-педагогічної академії [Текст] / Укр. інж.-пед. акад. ; під ред. д-ра пед. наук, проф. О. Е. Коваленко; уклад.: С. Л. Жубр, А. І. Тарасенко. – Х. : УIПА, 2004. – 56 с. : іл.

         Коваленко, О. Е. Підсумки роботи в 2003/2004 навчальному році та основні напрямки діяльності Академії в 2004/2005 навчальному році [Текст] : доповідь 30.08.2004 р. / О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2004. – 70 с.

2006

            Коваленко, О. Е. Підсумки роботи в 2005/2006 навчальному році та основні напрямки діяльності академії в 2006/2007 навчальному році [Текст] : доповідь ректора академії / О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2006. – 95 с.

2007

            Коваленко, О. Е. Підсумки роботи в 2006/2007 навчальному році та основні напрямки діяльності академії в 2007/2008 навчальному році [Текст] : доповідь ректора академії / проф. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2007. – 100 с.

2008

            Коваленко, О. Е. Підсумки роботи в 2007/2008 навчальному році та основні напрямки діяльності академії в 2008/2009 навчальному році [Текст] : доповідь ректора академії / О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 94 с.

            Коваленко, О. Е. Підсумки роботи та перспективна розгорнута програма діяльності претендента на заміщення посади ректора Української інженерно-педагогічної академії на 2008-2012 роки [Текст] / проф. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2008. – 49 с. : іл.

2009

            Коваленко, О. Е. Підсумки роботи в 2008/2009 навчальному році та основні напрямки діяльності академії в 2009/2010 навчальному році [Текст] : доповідь ректора академії / проф. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 54 с. : табл. – Для службового використання № 51.

2010

Коваленко, О. Е. Довідник першокурсника [Текст] : інформаційний посібник для першокурсників / О. Е. Коваленко, Д. В. Коваленко, Т. В. Калініченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 48 с. : іл.

            Коваленко, О. Е. Підсумки роботи в 2009/2010 навчальному році та основні напрямки діяльності академії в 2010/2011 навчальному році [Текст] : допопідь ректора академії / О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2010. – 80 с. : табл. – Для службового використання № 40 .

2012

         Информационные материалы об Украинской инженерно-педагогической академии [Текст] : информ. пособие для проведения профориентационной работы в школах, ПТУ, профессиональных лицеях, колледжах, техникумах преподавателями и студентами Украинской инженерно–педагогической академии / Укр. инж.-пед. акад. ; сост.: Е. Э.\ Коваленко, В. В. Бурцева, Т. В. Калиниченко. – Х. : [б. и.], 2012. – 32 с.

            Коваленко, О. Е. Підсумки роботи в 2008/2009 навчальному році та основні напрямки діяльності академії в 2009/2010 навчальному році [Текст] : доповідь ректора академії / проф. О. Е. Коваленко ; Укр. інж.-пед. акад. – Х. : [б. в.], 2009. – 54 с. : табл. – Для службового використання № 51.

ПУБЛІКАЦІЇ ПРО АВТОРА

2000

Kowalenko Elena Eduardowna [Text] // Unterlagen zur Approbation des Zentrum der Umschulung und der Erhohung der Qualifikation der Lehrer der technischen hochsten  Ausbildungseinrichtungen (Des Zentrum fur ingenieurpadagogik), als ingenieurpadagogische Ausbildungsstatte fur europaische Ingenieurpadagogen der Ingenieurhochschule (ING–PAED IGIP) / S. F. Artjuсh, A. T. Asherov. – Kladenfurt ; Kharkov, 2000. – S. 23.

2002

Elena Eduardovna Kovalenko [Text] // Description of Professional Skill Improvement and Overstraining Center for Instructors of Higher Engineering Educational Establishments (Engineering Pedagogies Center), set up at the Ukrainian Engineering Pedagogies Academy with the object of training teaching personnel for the subsequent recommendation for the rank of "European Instructor of a Higher Engineering Establishment" (ING-PAED IGIP) / S. F. Artjuh, A. T. Asherov. – Kharkov, 2002. – P. 23.

2004

         Артюх, С. Ф. По стопам учителя: Коваленко Елена Эдуардовна (г.р. 1959): Ректор Украинской инженерно-педагогической академии (с 2003 г.) [Текст] / С. Ф. Артюх, Е. В. Астахова // Служение Отечеству и долгу. Очерки о жизни и деятельности ректоров харьковских вузов (1805–2004 годы). – Х., 2004. – С. 677–678.

            Коваленко Елена Эдуардовна [Текст]: ректор Украинской инженерно-педагогической академии // 500 влиятельных личностей. Т.8: Харькову – 350 : информационно-биографический справочник / Восточно-Украинский биографический ин-т. – Х. : СУБИ, 2004. – С. 193. – ISBN 966-96025-7-2

            На пути к европейскому образовательному простору 2002–2007 [Текст] : [ректор УИПА Коваленко Елена Эдуардовна] // Артюх С. Ф. История Украинской инженерно–педагогической академии : (К 50–летию УИПА) : моногр. – Х., 2007. – С. 169–171.

2009

            Коваленко Олена Едуардівна: до 50-річчя від дня народження [Текст] : біобібліогр. покажч. / Укр. інж.-пед. акад. ; упоряд.: О. І. Єрьоміна, І. І. Царенко, Т. В. Калініченко [та ін.]; наук. консультант В. І. Лобунець; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко. – Х. : УIПА, 2009. – 133 с. : фото + 1 л. порт. – (Вчені УІПА - ювіляри).

2010

            Коваленко О. Е [Текст] // Енциклопедія педагогічної освіти України / Д. Васильчук [и др.] ; авт.-упоряд. В. Болгов ; худож. оформ. І. Болгов. – К. : [б. в.], 2010. – С. 102.

2011

            "Методика професійного навчання. Інженерна педагогіка" [Текст] : наукова школа доктора пед. наук., професора Коваленко Олени Едуардівни // Наукові школи Української інженерно–педагогічної академії / Укр. інж.-пед. акад.; голова ред. ради О. Е. Коваленко ; уклад.: М. І. Лазарєв, С. В. Драгун, О. О. Мельниченко. – Х. : [б. в.], 2011. – С. 5–36.

            Основні дати життя та науково-педагогічної діяльності О. Е. Коваленко [Текст] // Наукові школи Української інженерно-педагогічної академії / Укр. інж.-пед. акад.; голова ред. ради О. Е. Коваленко ; уклад.: М. І. Лазарєв, С. В. Драгун, О. О. Мельниченко. – Х. : [б. в.], 2011. – С. 11–15.

2013

            Корольова, Н. В. Коваленко О. Е [Текст] / Н. В. Корольова // Енциклопедія Сучасної України / Наукове т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. – К. : Преса України, 2013. – Т. 13 : Киї–Кок. – С. 451.

 

            Менеджмент освіти [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. інж.-пед. спец. денної та заоч. форм навч. / О. Е. Коваленко [та ін.] ; Укр. інж.-пед. акад., Каф. педагогіки та методики професійного навчання. – Х. : [б. в.], 2013. – 57 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 58–59 (21 назва).

Новини